Provisorisk däcktätning* – handhavande

Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).

Provisorisk däcktätning

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats* – översikt.

Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en trafikerad plats.

Om punkteringen orsakats av en spik eller liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den hjälper till att täta hålet.

Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida) och sätt fast den på ratten. Hastigheten får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0, och ta fram elkabeln och luftslangen.
Skruva av det orange locket på kompressorn, och skruva loss korken på flaskan.

 OBS

Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
Flaskan och flaskhållaren är försedda med backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren igen. Borttagning av flaskan måste göras på en verkstad, Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.

 Varning

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

Skruva loss däckets ventilhatt.

Kontrollera att tryckreduceringsventilen på luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.

 OBS

Se till att ingen av de andra 12 V-uttagen används när kompressorn är i drift.

 Varning

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.

 Varning

Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.

 OBS

När kompressorn startar kan trycket öka upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca 30 sekunder.
Fyll däcket i 7 minuter.

 Viktigt

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.
Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är 1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)

 Varning

Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.
Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.

Skruva loss luftslangen från däckventilen och sätt tillbaka ventilhatten på däcket.

Sätt på skyddslocket på luftslangen för att undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
Kör snarast minst 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket.

 OBS

De första varven som däcket roterar kommer det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet.

 Varning

Se till att ingen person står i närheten av bilen och får tätningsvätskan på sig när bilen kör iväg. Avståndet bör vara minst två meter.

Efterkontroll:

Koppla på luftslangen på däckventilen igen och kontrollera däcktrycket med tryckmätaren, se Provisorisk däcktätning* – efterkontroll.

  1. * Tillval/tillbehör.