Kollisionsvarnare* – handhavande

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Varningssignaler På och Av

P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk1.

Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara påslagna eller avstängda.

Vid motorstart fås automatiskt den inställning som var vald då motorn stängdes av.

 OBS

Funktionerna Bromsunderstöd och Auto-broms är alltid påslagna – de kan inte stängas av.

Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via mittkonsolens bildskärm och menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Ljus- och ljudsignal

När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning är aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i föregående bild) vid varje motorstart genom att kort tända upp varningslampans separata ljuspunkter.

Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal stängas av:

  • Sök fram Kollisionsvarning i Förarstödsystem i menysystemet MY CAR MY CAR – välj där att avmarkera funktionen.

Ljudsignal

Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/deaktiveras separat:

  • Sök fram Varningsljud i Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR MY CAR – välj där På eller Av.

Därefter indikeras kollisionsvarning enbart med ljussignal.

Ställa in varningsavstånd

Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd den visuella och akustiska varningen utlöses.

  • Sök fram Varningsavstånd i Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR MY CAR – välj där Lång, Normal eller Kort.

Varningsavståndet bestämmer känsligheten för systemet. Varningsavstånd Lång ger tidigare varning. Prova först med Lång och om denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normal.

Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.

 OBS

När den Adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.

Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.

För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv – kör alltid med Avståndsvarning inställd på tidsavstånd 4–5.

 OBS

Även om varningsavståndet har satts till Lång kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar kraftigt.

 Varning

Inget automatiskt system kan garantera 100 % korrekt funktion i alla situationer. Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med auto-broms mot människor eller fordon – det kan medföra svåra skador och livsfara.

Kontrollera inställningar

De aktuella inställningarna kan kontrolleras via mittkonsolens bildskärm och menysystemet MY CAR.

Underhåll

P3-1220-Collision Warning - Komponent-Tvätt
Kamera- och radarsensor2.

För att sensorerna ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

 OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
  3. 2 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.

Relaterade dokument