Säkringar – allmänt

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.

Byte

Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg och samma amperetal.

 Varning

Använd aldrig ett främmande föremål eller en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.

Placering av elcentraler

P3-1120-x70 Fuse box overview
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om bilen är högerstyrd byter centralerna under handskfacket sida.
Ikon röd cirkel 1Motorrum
Ikon röd cirkel 2Under handskfack
Ikon röd cirkel 3Under handskfack
Ikon röd cirkel 4Lastutrymme
Ikon röd cirkel 5Motorrum kallzon (endast Start/Stop)