Att läsa ägarmanualen

Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa ägarmanualen, helst före den första åkturen.

Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustrationer i ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Car Corporation

Ägarmanual i mobila enheter

P3-15w17-Promote OM app

 OBS

Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och mobila enheter), se www.volvocars.com.

Mobilapplikationen innehåller även video samt sökbart innehåll och enkel navigering mellan olika avsnitt.

Tillval/tillbehör

Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk*.

I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Särskilda texter

 Varning

Varningstexter upplyser om risk för personskada.

 Viktigt

Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.

 OBS

Obs-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.

Fotnot

I ägarmanualen finns det på vissa ställen tilläggsinformation. Tillägget är utmarkerat med en informationssymbol: 1. Tryck på symbolen för att se tillägget.

Meddelandetexter

I bilen finns det displayer som visar meny- och meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten. Exempel på meny- och meddelandetexter: Media, Skickar position.

Dekaler

I bilen finns olika typer av dekaler som är till för att förmedla viktig information på ett enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.

Varning för personskada

P1-P2-820 Decal warning

Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/bild på svart meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.

Risk för egendomsskada

P1-P2-820 Decal notice

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller blått varningsfält och meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.

Information

P1-P2-820 Decal information

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på bilen.

Procedurlistor

Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.

Ikon grå fyrkant 1När det till en steg-för-steg-instruktion finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
Ikon grå fyrkant AListor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Ikon röd pil 1Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en rörelse.
Ikon röd pil APilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.

Om det inte finns någon bildserie till en steg-för-steg-instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.

Positionslistor

Ikon röd cirkel 1I översiktbilder där olika delar pekas ut används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som finns i anslutning till bilden, som beskriver objektet.

Punktlistor

När en uppräkning förkommer i ägarmanualen används en punktlista.

Exempel:

  • Kylvätska
  • Motorolja

Relaterad information

Relaterad information hänvisar till andra artiklar med närliggande information.

Bilder

Bokens bilder är ibland schematiska och kan avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Exempel på tilläggsinformation.