Miljöfilosofi

Volvo Car Corporation arbetar ständigt med utveckling av säkrare och mer effektiva produkter och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Intro Miljö

Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön mindre än den produkt den ersätter.

Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.

Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO  14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska uppfylla dessa krav.

Bränsleförbrukning

Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Bidra till en bättre miljö

En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen. Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:

  • Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (50 mph) samt under 50 km/h (30 mph) medför förhöjd energiförbrukning.
  • Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och underhåll av bilen.
  • Undvik tomgångskörning – stäng av motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala bestämmelser.
  • Planera färdvägen – många onödiga stopp och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
  • Om bilen är utrustad med motorvärmare*, använd den före kallstart – det förbättrar startförmågan och minskar slitage vid kall väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.

Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur denna typ av avfall ska deponeras – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. För mer information och fler råd se Eco guide, Bränsleekonomisk körning och Bränsleförbrukning.

Effektiv avgasrening

Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.

Ren luft i kupén

Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.

Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System (IAQS)* säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.

Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package (CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.

Interiör

Materialet som används i interiören i en Volvo är noga utvalt och har testats för att vara trivsamt och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda, exempelvis sys sömmarna till ratten för hand. Interiören är kontrollerad för att inte avge stark lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark värme och starkt ljus.

Volvos verkstäder och miljön

Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.

Återvinning

Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument