Adaptiv farthållare* – hantera hastighet

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.
P4-1220-ACCutanSL Rattknappar

För att starta ACC:

  • Tryck på rattknapp Ikon farthållare 4 – en liknande VIT symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket visar att den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge.

För att aktivera ACC:

  • Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp Ikon farthållare 2 eller Ikon farthållare 3.
> Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6) runt den lagrade hastigheten någon sekund och dess markering skiftar från VIT till GRÖN.
P3-0720 Symbol farthållare 2

Då denna symbol skiftar färg från VIT till GRÖN är ACC aktiv och bilen håller lagrad hastighet.

P4-1220-ACC Följer bil

Endast då symbolen visar bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av ACC.

P4-1220-ACC Hastighet skillnad

Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:

  • den högre hastigheten med GRÖN markering är den förprogrammerade hastigheten
  • den lägre hastigheten är det framförvarande fordonets hastighet.

Ändra lagrad hastighet

Lagrad hastighet ändras med korta eller långa tryck på rattknapp Ikon farthållare 2 eller Ikon farthållare 3.

För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
  • Använd korta tryck – varje tryck ger +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
  • Håll knappen intryckt och släpp vid önskad hastighet.

Senast gjorda tryck lagras i minnet.

Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på Ikon farthållare 2/Ikon farthållare 3-knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

 OBS

Om någon av den Adaptiva farthållarens knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras funktionen och stängs av. För att kunna återaktivera den igen, måste bilen stannas och motorn återstartas.

I vissa situationer kan den inte återaktiveras – då visar kombiinstrumentet Adaptiv farthållare ej tillgänglig.

  1. * Tillval/tillbehör.