Vadning

Vadning innebär att bilen körs genom en djupare mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.

Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst 25 cm (30 cm med XC70) i max promenadhastighet. Extra försiktighet ska iakttas vid passage av strömmande vatten.

Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.

  • Rengör eventuella kontakter för elektrisk värmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
  • Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka elfel i bilen.

 Viktigt

Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.

Vid djup större än 25 cm (30 cm med XC70) kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.

Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller dess interna komponenter orsakade av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks inte av garantin.

Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart – bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.

Relaterade dokument