Kollisionsvarnare* – begränsningar

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Funktionen har vissa begränsningar – den är t.ex. aktiv först från och med 4 km/h (3 mph).

Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se (1) i bild) kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.

Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan reducera förmågan att undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS- och ESC-systemen att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.

 OBS

Den visuella varningssignalen kan tillfälligt sättas ur funktion vid hög kupétemperatur som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om detta sker aktiveras varningsljudet även om det är deaktiverat i menysystemet.

  • Varningar kan utebli om avståndet till framförvarande är kort eller ratt- och pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv körstil.

 Varning

Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent eller utebli om trafiksituationen eller yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare eller ett framförvarande fordon eller cyklist på korrekt sätt.

Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister1 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h (30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h (43 mph).

Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.

Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).

Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren. Läs mer om radarsensorns begränsningar.

Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas. Detta leder då till att systemet varnar i ett senare skede vilket minskar det totala antalet varningar.

Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med auto-broms temporärt deaktiverad.

Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras inte i låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.

I situationer där föraren visar ett aktivt och medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera onödiga varningar.

När Auto-broms har förhindrat en kollision med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.

På bil med manuell växellåda stannar motorn när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.

Relaterade dokument