Hill Descent Control (HDC)*1

HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms. När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas bilen i normala fall av att motorn eftersträvar låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men ju brantare vägbana och ju mer last som finns i bilen desto fortare rullar bilen trots motorbroms – funktionen HDC kompenserar detta med automatiskt bromsingrepp.

Allmänt om HDC

HDC gör det möjligt att i branta utförslut öka/minska hastigheten, med foten på enbart gaspedalen, utan att använda färdbromsen. Gaspedalens känslighet blir mindre och mer exakt genom att pedalens fulla utslag bara kan reglera motorns varvtal inom ett begränsat varvtalsområde. Bromssystemet bromsar självt och ger bilen en låg och jämn hastighet, varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.

HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar med ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid sjösättning av båt på trailer från en ramp.

 Varning

HDC fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.

Funktion

P3-1046-xc60 HDC button
HDC På/Av.

HDC aktiveras eller stängs av med en av mittkonsolens strömbrytare. Lampan i den lyser då funktionen är aktiverad.

Symbol stabilitetssystem - text

När HDC arbetar lyser kombiinstrumentets symbol kombinerat med textmeddelandet Utförskörningshjälp PÅ.

Funktionen fungerar bara på ettans växel och backväxeln. För automatisk växellåda gäller att växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i kombiinstrumentet, se Automatisk växellåda – Geartronic*.

 OBS

HDC kan inte aktiveras på en automatisk växellåda med växelväljaren i läge D.

Handhavande

HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h (6 mph) framåt med motorbroms och 7 km/h (4 mph) bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas inom växelns fartregister. När gaspedalen släpps, bromsas bilen snabbt ner igen till 10 respektive 7 km/h (6 respektive 4 mph), oavsett backens lutning och utan att färdbromsen behöver användas.

När funktionen arbetar tänds bromsljusen automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa eller stanna bilen genom att använda färdbromsen.

HDC deaktiveras:

  • med mittkonsolens på-/av-knapp
  • om en högre växel än 1 väljs på en manuell växellåda
  • om högre växel än 1 väljs på en automatisk växellåda eller om växelväljaren förs till läge D.

Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om det sker i ett brant utförslut kommer inte bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.

 OBS

Med HDC aktiverad kan en fördröjning mellan gaspådrag och motorrespons ibland upplevas.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast möjlig på XC70 AWD.

Relaterade dokument