City Safety™ – begränsningar

Sensorn i City Safety är konstruerad för att upptäcka bilar och andra större motorfordon framför bilen och är oberoende av om det är dag eller natt.

Funktionen har emellertid några begränsningar.

Sensorns begränsningar innebär att City Safety fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök. Även imma, smuts, is eller snö på vindrutan kan störa funktionen.

Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.

Laserljuset från sensorn i City Safety mäter hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräckligt tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.

Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan reducera förmågan för City Safety att undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS1 och ESC2-systemen att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.

När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.

City Safety aktiveras inte i låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i situationer där man närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.

Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City Safety inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även om en kollision är oundviklig.

När City Safety har förhindrat en kollision med ett stillastående föremål förblir bilen stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.

På bil med manuell växellåda stannar motorn när City Safety stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.

 OBS

  • Håll vindrutans yta framför lasersensorn ren avseende is, snö, och smuts (se bild på sensorns placering).
  • Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn.
  • Avlägsna is och snö från motorhuven – snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm höjd.

Felsökning och åtgärd

Om kombiinstrumentet visar meddelandet Vindrutesensorer blockerade Se handbok innebär det att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety inte fungerar.

Dock kommer inte meddelandet Vindrutesensorer blockerade Se handbok att visas för alla situationer där lasersensorn är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.

I följande tabell framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och förslag till lämplig åtgärd.

OrsakÅtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är smutsig eller belagd med is eller snö.Rengör vindrutans yta framför sensorn från smuts, is och snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.Avlägsna det blockerande föremålet.

 Viktigt

Om spricka, repa eller stenskott uppstår på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se bild på sensorns placering) – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för City Safety™.

För att inte riskera utebliven, felaktig eller reducerad funktion för City Safety™, gäller även följande:

  • Volvo rekommenderar att inte reparera sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör hela vindrutan bytas.
  • Innan utbyte av vindruta, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras.
  • Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
  1. 1 (Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
  2. 2 (Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.