Driver Alert System*

Driver Alert System är avsett att hjälpa förare som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.

Driver Alert System består av olika funktioner, vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för sig:

En påslagen funktion är satt i beredskapsläge och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h (40 mph).

Funktionen deaktiveras igen när hastigheten sjunker under 60 km/h (37 mph).

Båda funktionerna använder en kamera som är beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.

 Varning

Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.

  1. * Tillval/tillbehör.