Motor- och kupévärmare*

Genom förkonditionering förbereder värmaren motor och kupé innan avfärd så att både slitage och energibehov under färd minskas.

Värmaren kan startas direkt eller med tidur.

Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är värmarens maximala gångtid 50 minuter.

 Varning

Använd inte den bränsledrivna värmaren inomhus. Avgaser utsöndras.

 OBS

När den bränsledrivna värmaren är aktiv kan rök komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.

Tankning

P3-1020-70+80 Tanklucka Varning + Lockparkering
Varningsdekal på tankluckan.

 Varning

Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.

Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.

Parkering i backe

I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.

Batteri och bränsle

Om batteriet inte har fullgod laddning eller om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta meddelandet med ett tryck på blinkerspakens OK-knapp.

 Viktigt

Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.

För att säkerställa att bilbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används. Värmaren används maximalt 50 minuter vid varje tillfälle.

  1. * Tillval/tillbehör.