Provisorisk däcktätningssats* – pumpning av däck

Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att strömbrytaren står i position 0 och ta fram elkabel och luftslang.
Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.

 Varning

Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.

 Varning

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.

 Viktigt

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.

Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.

Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och elkabeln.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
  1. * Tillval/tillbehör.