Säkerhetsläge – startförsök

Om bilen är satt i säkerhetsläge kan startförsök göras om allt verkar normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.

Undersök först att inget bränsle runnit från bilen. Det får inte heller lukta bränsle.

Om allt verkar vara normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.

Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen. Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter starta bilen.

Om meddelandet Säkerhetsläge Se handbok fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras utan måste då bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.

 Varning

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok visas. Lämna bilen snarast.

 Varning

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.