Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande

Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.

Så här hanteras funktionen:

P4-1220-RSI Instrumentpanel
Registrerad hastighetsinformation1.

När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den skylten som en symbol.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Tillsammans med symbolen för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med omkörningsförbud visas.

Begränsning eller motorväg upphör

I situationer då RSI detekterar en skylt som innebär att hastighetsbegränsning upphör – eller annan hastighetsrelaterad information, t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i ca 10 sekunder:

Exempel på sådana skyltar är:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Samtliga begränsningar upphör.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Motorväg upphör.

Därefter döljs skyltinformationen tills nästa hastighetsrelaterad skylt detekteras.

Tilläggstavlor

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag
Exempel på tilläggstavlor1.

Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.

Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Hastighet som gäller på en avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla innehållande en pil.

Hastighetsskylt kopplad till denna typ av tilläggstavla visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under symbolen med hastighet.

Visning av tilläggsinformation

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

En symbol för tilläggsskylt i form av en tom ram under kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för aktuell hastighetsbegränsning.

Inställning i MY CAR

Det finns valmöjligheter för RSI i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Trafikskyltsinformation På/Av

P4-1220-MyCar RSI

Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

Hastighetsvarning

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med 5 km/h (5 mph) eller mer. Varningen ges i form av att symbolen med gällande högsta hastighet temporärt blinkar då hastigheten överskrids. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.