Säten fram – elmanövrerade*

Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas. Ryggstödets lutning och svankstödet* kan ändras.

Elmanövrerat säte

P3-1420-Elmanövrerat säte
  1. Ikon röd cirkel 1Sittdynans framkant upp/ner
  2. Ikon röd cirkel 2Höj/sänk säte
  3. Ikon röd cirkel 3Säte framåt/bakåt
  4. Ikon röd cirkel 4Ryggstödslutning
  5. Ikon röd cirkel 5Svankstöd* justeras inåt och utåt

De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer, sätt bilens elsystem i nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund innan sätet manövreras igen.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner/inåt/utåt) kan göras åt gången.

Förberedelser

Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan nyckel i startlåset. Inställning av sätet görs normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när motorn är igång.

Säte med minnesfunktion*

P3-1420-Säte med minnesfunktion

Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet och de yttre backspeglarna.

Lagra inställning

Ikon röd cirkel 1Minnesknapp
Ikon röd cirkel 2Minnesknapp
Ikon röd cirkel 3Minnesknapp
Ikon röd cirkel 4Knapp för lagring av inställning
Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
Håll knapp M intryckt, samtidigt som knapp 1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta tills akustisk signal hörs och text visas i kombiinstrumentet.

Sätet måste justeras igen innan det går att sätta ett nytt minne.

Svankstödets inställning lagras inte.

Använda lagrad inställning

Tryck in en av minnesknapparna 13 tills sätet och de yttre backspeglarna stannar. Om knappen släpps kommer sätets och de yttre backspeglarnas rörelse att avbrytas.

Nyckelminne* i fjärrnyckel

Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarsätets och de yttre backspeglarnas inställningar1, se Fjärrnyckel – personalisering*.

Nödstopp

Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.

Återstart för att nå sätesposition som lagrats i nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste då vara öppen.

 Varning

Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför, bakom eller under sätet vid inställning. Se till att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.

Eluppvärmda/ventilerade säten*

För eluppvärmda/ventilerade säten, se Eluppvärmda framsäten* och Eluppvärmt baksäte*.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar. Svankstödets inställning lagras inte.

Relaterade dokument