Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering*

Krockkudden på passagerarsidan i framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Omkopplare – PACOS

Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.

Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge. Fjärrnyckelns nyckelblad ska användas för att ändra läge.

P3-1420-S80/V70/XC70-PACOS
Placering av krockkuddens omkopplare.
  1. Ikon grå fyrkant AKrockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över 140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
  2. Ikon grå fyrkant BKrockkudden är deaktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över 140 cm.

 Varning

Aktiverad krockkudde (passagerarplats):

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla personer som är kortare än 140 cm.

Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):

Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara.

 Varning

Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.

 OBS

När fjärrnyckeln är i nyckelläge II visas varningssymbolen för krockkudden i kombiinstrumentet under ca 6 sekunder.

Därefter tänds indikeringen i takkonsolen som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.

P3-1246-Overheadconsol – Passenger Airbag Enabled
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.

En varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).

 Varning

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen P3 820 Symbol PACOS i takkonsolen är tänd. Om denna uppmaning inte följs kan det leda till livsfara för barnet.
P3-1246-Overheadconsol – Passenger airbag off
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.

Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående bild).

 Varning

Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument