Fönsterhissar

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.
P3-1020-S60/V60/V60H Power windows
Reglagepanel i förardörr.
  1. Ikon röd cirkel 1Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*.
  2. Ikon röd cirkel 2Reglage bakre fönster
  3. Ikon röd cirkel 3Reglage främre fönster

 Varning

Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs från förardörren.

 Varning

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om/när fönstren stängs med hjälp av fjärrnyckeln.

 Varning

Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Manövrering

P3-S60/V60/V60H Power window operating
Manövrering av fönsterhissar.
  1. Ikon röd pil 1Manövrering utan automatik
  2. Ikon röd pil 2Manövrering med automatik

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.

För att fönsterhissarna ska kunna användas måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer. Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.

Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter efter en kort stund.

 OBS

Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att öppna även de främre fönsterrutorna lite grann.

Manövrering utan automatik

För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.

Manövrering med automatik

För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.

Manövrering med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

För att manövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln, eller från insidan med centrallåsknappen, se Fjärrnyckel – funktioner eller Låsning/upplåsning – inifrån.

Återställning

Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
Dra upp knappens främre del lätt för att hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i en sekund.
Släpp knappen kort.
Dra upp knappens främre del igen i en sekund.

 Varning

Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
  1. * Tillval/tillbehör.