Kylvätska – nivå

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén.

Nivåkontroll

Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionskärlet. Om kylsystemet inte är välfyllt, kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.

 OBS

Kontrollera kylvätskenivån regelbundet då motorn är kall.

Påfyllning

P3-0920-New front-kylvätska

Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor andel kylvätska.

 Varning

Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm, skruva av expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.

 Viktigt

  • Höga halter av klor, klorider och andra salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
  • Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
  • Tillse att blandningen av kylvätska är 50 % vatten och 50 % kylvätska.
  • Blanda kylvätskan med kranvatten av godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
  • Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med kranvatten av godkänd kvalitet alternativt spolas med färdigblandad kylvätska.
  • Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.

För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska – kvalitet och volym.