Radarsensor – begränsningar

En radarsensor har vissa begränsningar – bland annat på grund av dess begränsade synfält.

Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:

  • framförvarande fordons hastighet skiljer mycket från det egna fordonets
  • dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask eller andra föremål har samlats framför radarsensorn.

 OBS

Håll ren ytan framför radarsensorn – se underrubriken "Underhåll".

Synfält

Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.

P3-1020-sv60 AdaptivFarthållare Radarsensor reducerad-2
ACC:ns synfält.
Ikon röd cirkel 1Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Ikon röd cirkel 2Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller fordon som inte kör mitt i filen kan förbli oupptäckta.
Ikon röd cirkel 3I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.

 Varning

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.

Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.

Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd och hastighet hålls, även när den Adaptiva farthållaren används.

 Varning

Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.

 Varning

Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.

Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.

Använd inte den Adaptiva farthållaren vid exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.