Startbatteri – allmänt

Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.

Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.

Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.

 • Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn går.
 • Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt anslutna och väl åtdragna.
Motor
BensinDiesel
Spänning (V)1212
Köldstartförmåga1 – CCA2 (A)520–800700–800

 Viktigt

Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt typ monteras, EFB3 i bil med manuell växellåda och AGM4 i bil med automatisk växellåda.

 Viktigt

Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal på batteriet).

 OBS

 • Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
 • Startbatteriets höjd är olika beroende på storlek.

 Varning

 • Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
 • Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
 • Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.

 Viktigt

Vid laddning av startbatteriet eller stödbatteriet ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning användas. Snabbladdningsfunktion ska inte användas då det kan skada batteriet.

 Viktigt

Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i kombiinstrumentets informationsdisplay om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:

 • Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare – enbart bilens chassi ska användas som jordpunkt.

Se Starthjälp med batteri – där beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.

 OBS

Om startbatteriet laddas ur många gånger påverkas dess livslängd negativt.

Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden och behöver därför laddas om bilen inte används under en längre tid eller om den bara körs korta sträckor. Stark kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.

För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.

Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat har maximal livslängd.

 1. 1 Enligt SAE- eller EN-standard.
 2. 2 Cold Cranking Amperes.
 3. 3 Enhanced Flooded Battery.
 4. 4 Absorbed Glass Mat.