Färdbroms

Färdbromsen används till att sänka bilens hastighet vid färd.

Bilen är av säkerhetsskäl utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta djupare och ett högre pedaltryck behövs för att få normal bromseffekt.

Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en bromsservo.

 Varning

Bromsservon fungerar endast då motorn är igång.

Om färdbromsen används vid avstängd motor känns pedalen stum och ett högre pedaltryck måste användas för att bromsa bilen.

För bilar med funktionen Starthjälp i backe (HSA)*1* återgår pedalen långsammare än vanligt till normalläge om bilen är parkerad i en backe eller på ojämnt underlag.

I mycket kuperade landskap eller vid körning med tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas effektivast om samma växel används nedför som uppför.

För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

Bromsa på våta vägar

Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att bromsa, kan bromseffekten vid den första inbromsningen fördröjas något. Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett större avstånd till framförvarande trafik.

Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid inbromsning.

Bromsa på saltade vägar

Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon. Se också till att:

  • Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte utsätts för fara vid inbromsningen.
  • Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd startar.

Underhåll

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.

Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några hundra kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den minskade bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast bromsbelägg som är godkända för din Volvo monteras.

 Viktigt

Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.

Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler och meddelanden

SymbolInnebörd
Symbol bromssystemFast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Symbol ABSFast sken i 2 sekunder vid motorstart – automatisk funktionskontroll.

 Varning

Om Symbol fel i ABS-system - text och Symbol fel i bromssystemet - text är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i bromssystemet.

Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på.

Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Beror på kombination motor och växellåda. HSA ej möjlig med vissa kombinationer.