BLIS* – handhavande

BLIS (Blind Spot Information) är en funktion konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

Aktivera/deaktivera BLIS

BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när BLIS aktiveras.

P3-sv60/V60H BLIS På-/Av-knapp
Knapp för aktivering/deaktivering.

Systemet kan deaktiveras/aktiveras efter motorstart med ett tryck på BLIS-knappen.

Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR.

När BLIS deaktiveras slocknar lampan i knappen och kombiinstrumentet visar ett meddelande.

När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, kombiinstrumentet visar ett nytt textmeddelande och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar 3 gånger. Tryck på vänster rattspaks OK-knapp för att släcka textmeddelandet.

När fungerar BLIS

BLIS översiktsbild
A = ca 9,5 m och B = ca 3,0 m.

Systemet fungerar när det egna fordonet körs i hastigheter över 10 km/h (6 mph).

När en kamera (1) har upptäckt ett fordon inom zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken, se översiktsbild.

BLIS ger föraren ett meddelande om något fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Kontrollera och rengör linserna i sådana fall.

Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt, se "Aktivera/deaktivera BLIS" ovan.

Omkörningar

Systemet är konstruerat för att reagera om:

  • du kör om i en hastighet upp till 10 km/h (6 mph) fortare än det omkörda fordonet
  • du blir omkörd av ett fordon som håller upp till 70 km/h (43 mph) högre hastighet än ditt eget.

 Varning

BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.

BLIS fungerar inte när bilen backar.

En bred släpvagn kopplad till bilen kan skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.

Dagsljus och mörker

I dagsljus reagerar systemet på omgivande bilars form. Systemet är konstruerat för att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

I mörker reagerar systemet på omgivande bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.

 Varning

Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.

BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. de "ser" sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus eller tät dimma.

Begränsningar

I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa lysa trots att inget annat fordon finns i den döda vinkeln.

 OBS

Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte finns i den döda vinkeln, betyder detta inte att ett fel uppstått i systemet.

Vid fel på BLIS-systemet visar displayen texten BLIS Service erfordras.

Följande bilder visar exempel på situationer där BLIS indikeringslampa kan lysa även om inget annat fordon finns i den döda vinkeln.

P3 V60H BLIS reflex
Reflex från blank våt vägbana.
P3 V60H BLIS skugga
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär eller vägbeläggning av betong.
P3 V60H BLIS sol
Lågt stående sol i kameran.

 Viktigt

Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. * Tillval/tillbehör.