Däckövervakning (TM)*1

Systemet TM (Tyre Monitor) känner av däckens rotationshastighet för att kunna avgöra om de har korrekt däcktryck.

Systembeskrivning

Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets diameter och följaktligen dess rotationshastighet. Genom att jämföra däcken med varandra kan systemet avgöra om ett eller fler däck har för lågt tryck.

Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

Meddelanden

Om däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen (P1 USA 820 TPMS symbol (small)) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:

 • Lågt däcktryck Kontrollera, justera och kalibrera
 • Däcktryckssystem Service erfordras
 • Däcktryckssystem för närvarande inte aktivt

 Viktigt

Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer kontrollsymbolen P1 USA 820 TPMS symbol (small) i kombiinstrumentet att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.

Ta bort meddelanden

Kontrollera däcktrycket i samtliga däck med en däcktrycksmätare.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
Kalibrera om TM-systemet i MY CAR.

 OBS

För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har körts). Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.

 Varning

 • Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar kontroll över bilen.
 • Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.

TM-kalibrering

För att TM-systemet ska fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket fastställas. Detta måste göras varje gång däcken byts eller däcktrycket ändras genom att omkalibrera systemet i MY CAR.

Exempelvis bör däcktrycket justeras vid körning med tung last eller vid höghastighetskörning (över 160 km/h (100 mph)). Därefter ska systemet omkalibreras.

Omkalibrering

Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se MY CAR.
Stäng av tändningen.
Pumpa samtliga däck till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) och välj nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.
Öppna menysystemet MY CAR.
Välj menyn Däckövervakning.
Välj Kalibrera däcktryck. Tryck OK för att bekräfta att däcktrycket i samtliga däck har kontrollerats och justerats. Kalibrering kommer sedan att starta.
Starta och kör bilen.
Omkalibrering görs medan bilen körs och kan avbrytas när som helst. Om motorn stängs av medan omkalibrering pågår återupptas detta när bilen körs igen. Systemet ger ingen bekräftelse när kalibreringen är utförd.

Det nya referensvärdet gäller tills steg 1-5 görs om.

 OBS

Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras om vid varje däckbyte eller om däcktrycket ändras. Om nya referensvärden inte lagras kan inte systemet fungera korrekt.

 OBS

 • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
 • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

System- och däckstatus

Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras i mittkonsolens bildskärm.
Öppna menysystemet MY CAR.
Välj menyn Däckövervakning.
Status för däcktrycken visas med en färgkod.

Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:

 • Helgrönt: systemet fungerar normalt och däcktrycket i samtliga däck ligger något över rekommenderad nivå.
 • Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
 • Samtliga hjul gula: två eller fler däck har för lågt tryck.
 • Samtliga hjul gråa och meddelandet Däcktryckssystem för närvarande inte aktivt: däcktryckssystemet är temporärt inaktiverat. Det kan vara nödvändigt att köra bilen en kort stund över 30 km/h (20 mph) innan systemet åter blir aktivt.
 • Samtliga hjul gråa och meddelandet Däcktryckssystem Service erfordras: ett fel har uppstått i systemet. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller verkstad.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Standard på vissa marknader.

Relaterade dokument