Inspelning av data

Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.

Detta fordon är utrustat med en ”Event Data Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.

EDR:en i detta fordon är konstruerat för att vid trafikolyckor eller krockliknande situationer spela in data relaterad till:
  • Hur de olika systemen i bilen fungerade;
  • Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
  • Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
  • Vilken hastighet fordonet framfördes i.

Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för de omständigheter under vilka trafikolyckor och skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter, kan däremot använda sig av den inspelade datan i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till antingen fordonet eller EDR:en.

Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan spela in data under normala körförhållanden, men framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City Safety och autobromsfunktionen).

En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad i dess datorer tills dess att fordonet servas eller repareras.

Utöver ovanstående kan den registrerade informationen användas i aggregerad form i forsknings- och produktutvecklingssyfte för att kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten på Volvos bilar.

Volvo kommer inte att medverka till att ovan beskriven information lämnas ut till tredje part utan fordonsägarens samtycke. På grund av nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo har tillgång till. Volvo ansvarar för att information, som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.