Taklucka*

Takluckan kan manövreras med reglaget i taket.

Takluckans inre solskärm stängs manuellt.

Till takluckan hör en vindavvisare.

Takluckans manöverreglage är placerat i taket. Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att takluckan ska kunna öppnas.

Horisontell öppning

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
  1. Ikon röd pil 1Öppning, automatisk
  2. Ikon röd pil 2Öppning, manuell
  3. Ikon röd pil 3Stängning, manuell
  4. Ikon röd pil 4Stängning, automatisk

Öppning

För att öppna takluckan till komfortläge1, dra reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp. För att öppna luckan maximalt, dra reglaget bakåt till läget för automatisk öppning igen och släpp.

Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan rör sig mot komfortläget så länge knappen hålls intryckt. För att öppna luckan maximalt, dra reglaget bakåt igen.

Stängning

Stäng manuellt genom att trycka reglaget framåt till tryckpunkten för manuell stängning. Luckan rör sig mot stängt läge så länge knappen hålls intryckt.

 Varning

Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans klämskydd fungerar endast vid automatisk stängning, inte vid manuell.

Stäng automatiskt genom att trycka reglaget till läget för automatisk stängning och släpp.

Strömtillförseln till takluckan bryts genom att välja nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.

 Varning

Om det finns barn i bilen:

Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vertikal öppning

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
  1. Ikon röd pil 1Öppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
  2. Ikon röd pil 2Stäng genom att dra reglagets bakkant nedåt.

Stängning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

Fjärrnyckel

Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp P3-820 Remote key - Icon Lock till dess att takluckan och alla fönstren stängs samt dörrarna och bakluckan låses.

Om stängningen behöver avbrytas, tryck på fjärrnyckelns låsknapp igen.

Centrallåsknapp

Centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* kan användas för stängning av takluckan.
Gör ett långt tryck på centrallåsknappen P3-820 Remote key - Icon Lock till dess att takluckan och alla fönstren stängs samt dörrarna och bakluckan låses.

Om stängningen behöver avbrytas, tryck på centrallåsknappen igen.

 Varning

Om takluckan stängs med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen, kontrollera att ingen kommer i kläm.

Solskärm

Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut skärmen framåt för att stänga den.

Klämskydd

Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid automatisk stängning om luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till det senast öppnade läget.

Vindavvisare

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp när takluckan är i öppet läge.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Komfortläge är en öppen position för takluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.