Starthjälp med batteri

Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas med ström från ett annat batteri.

P3-V60H Start engine w auxillary battery

Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:

Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan bil – stäng av den hjälpande bilens motor och se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).

 Viktigt

Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.

Öppna clipsen på det egna batteriets främre täcklock och ta loss locket, se Startbatteri – byte.

Sätt den röda startkabelns andra klämma på bilens pluspol (2).
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
Sätt den andra klämman på en jordpunkt, t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre skruvskallen (4).
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå någon minut med högre tomgång än normalt, ca 1500 varv/minut.
Starta motorn i bilen med det urladdade batteriet.

 Viktigt

Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Ta bort startkablarna i omvänd ordning – först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns klämmor kommer i kontakt med batteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.

 Varning

  • Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
  • Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
  • Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.

Relaterade dokument