Navigation* – licensavtal och upphovsrätt

Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare.

Licensavtal

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER HERE-DATABASEN.

MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE

DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER OCH HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR ERT EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.

ÄGANDERÄTT

Databasen och upphovsrätter, immateriell egendom eller närliggande rättigheter däri ägs av HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen kvarligger hos HERE och Er leverantör till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall erläggas till HERE och/eller Er leverantör i enlighet med detta Avtal eller liknande avtal enligt vilka Databasen tillhandahålls Er.

BEVILJANDE AV LICENS

HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att använda Databasen för Ert personliga bruk, eller om tillämpligt, för användande inom Ert företags interna verksamhet. Denna licens omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.

BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

Databasen får endast användas i det specifika system för vilket den framställts. Förutom till den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag (t.ex. nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera eller baklängesmontera någon del av Databasen. Om Ni önskar erhålla samkörbarhetsinformation såsom avses i (den nationella lagen baserad på) det Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge HERE skälig möjlighet att tillhandahålla sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av HERE.

Databasen innehåller information som tillhandahålls på licens från tredje parter till HERE. Informationen omfattas av leverantörsvillkor och copyright, som stadgas i texten på följande webbadress:

here.com/suppliers_terms

ÖVERLÅTELSE AV LICENS

Ni får inte överlåta Databasen till tredje part, förutom som installerad i det system för vilket den skapades eller under förutsättning att Ni inte behåller någon kopia av Databasen och förutsatt att mottagaren samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till HERE. Multimedia får endast överföras eller säljas som ett komplett set så som det levereras av HERE och inte som delar av ett set.

BEGRÄNSAD GARANTI

HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med HERE:s exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade Databasen; dessa normer kan ni på begäran få av HERE. Om Databasen inte fungerar i enlighet med denna begränsade garanti kommer HERE att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande exemplar av Databasen. Om dessa försök inte leder till att Databasen fungerar i enlighet med garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja att antingen erhålla skälig återbetalning av den köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att häva detta Avtal. Detta är HERE:s hela ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från HERE. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar HERE inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. HERE garanterar inte att Databasen är eller kommer att vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på något sätt omfattningen av den ovan beskrivna begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.

Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni anskaffade Databasen, utöver de rättigheter som Ni erhållit från HERE enligt denna bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Priset för Databasen inkluderar inte någon ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta skador vilka kan uppstå i samband med Ert användande av Databasen. Följaktligen skall HERE inte i något fall vara ansvarigt för några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst, data eller användning som åsamkats Er eller tredje part härrörande från Ert användande av Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller baserade på garanti, även om HERE har underrättats om möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.

VARNING

Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos de använda källorna och tillvägagångssättet vid insamling av omfattande geografiska data, alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller återger inte information om – bland annat – restid och får inte inkludera traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar; väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar; vägförhållanden; särskilda evenemang som uppstår på grund av det navigatormärke som Ni har.

GÄLLANDE LAG

Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion inom den Europeiska Unionen eller Schweiz där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband med detta Avtal, utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa krav på Er då tillämpliga hemort.

Upphovsrätt

Europe

Austria

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.

Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode .

Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/legalcode .

Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode .

Belgium

Realized by means of Brussels UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB, available at http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/telechargement .

Includes content made available by AGIV.

Croatia

© EuroGeographics.

Cyprus

© EuroGeographics.

Estonia

© EuroGeographics.

Finland

Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of Use available at http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501).  

Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at: http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/uusi_postal_ code_services_service_description_and_terms_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.

France

Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.

Germany

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.

Contains content of „Bayrische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode .

Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode   .

Contains Content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode .

Great Britain

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010.

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010.

Greece

Copyright Geomatics Ltd.

Guernsey

©The States of Guernsey

©Teh States of Alderney

©The Chief Pleas of Sark

©The Royal Court of Guernsey

Hungary

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Ireland

Contains data made available by the Dublin City Council Multi Story Car Parking Space Availability as of 2013-11-02, licensed in accordance with http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSI-Licence.pdf .

Italy

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.

Includes content of Comune di Bolgona licensed under http://creativecommons.org/lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by licensee July 1, 2013.

Includes content of Comune di Cesena licensed under http://creativecommons.org/lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by licensee July 1, 2013.

Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under http://www.formez.it/iodl/ and updated by licensee September 1, 2013.

Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by licensee September 1, 2013.

Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode .

Includes content of Comune di Milano, licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by licensee November 1, 2013.

Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by licensee December 1, 2013.

Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode and updated by licensee January 1, 2014.

Includes content of Regione Sardegna, licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by licensee May 1, 2014

Latvia

© EuroGeographics.

Lithuania

© EuroGeographics.

Moldova

© EuroGeographics.

Norway

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .

Contains information copyrighted by © Kartverket, made available in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/ .

Poland

© EuroGeographics.

Portugal

Source: IgeoE – Portugal.

Slovenia

© EuroGeographics.

Spain

Información geográfica propiedad del CNIG.

Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the terms available at http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm . Retrieved by HERE 05/2013.

Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode .

Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode .

Sweden

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at http://data.goteborg.se/goopen .

Switzerland

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Ukraine

© EuroGeographics.

United Kingdom

Contains public sector information licensed under the Open Government License v.1.0 (see the license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/).

Adapted from data from the Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0.

  1. * Tillval/tillbehör.