Säten bak

Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.

Nackskydd mittplats bak

P3-1320-V70 XC70 Adjusting center head restraint

Reglera skyddet efter passagerarens längd så det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut det uppåt efter behov.

För att få ner skyddet igen måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner försiktigt.

 Varning

Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När mittplatsen används skall nackskyddet vara korrekt justerad till passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.

Manuell nedfällning av yttre nackskydd baksäte

P3-1320-V70/XC70 Folding outer head restraints

Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för att fälla nackskyddet framåt.

Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett klickljud hörs.

 Varning

Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.

Fällning av ryggstöd i baksäte

 Viktigt

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade. Risk finns annars att det uppstår skada på baksätets klädsel.

Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika sätt.

 OBS

Framsätena kan behöva skjutas fram och/eller ryggstöden justeras upp för att de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
  • Den vänstra delen kan fällas separat.
  • Den mittre delen kan fällas separtat.
  • Den högra delen kan bara fällas tillsammans med den mittre.
  • Om hela ryggstödet ska fällas ska de olika delarna fällas var för sig.
P3-1320-V70/XC70 Adjusting center head restraint
P3-1320-V70/XC70 Folding outer head restraint
Ikon grå fyrkant 1

Om mittryggstödet ska fällas – frigör och justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats bak".

Ikon grå fyrkant 2

De yttre nackskydden fälls automatiskt när de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstödets spärrhandtag Ikon grå fyrkant A och fäll samtidigt fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren Ikon grå fyrkant B visar att ryggstödet inte längre är spärrat.

Uppfällning sker i omvänd ordning.

 OBS

När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.

 Varning

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Elektrisk fällning av yttre nackskydd baksäte*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre nackskydden så att bakåtsikten förbättras.

 Varning

Fäll inte ner de yttre nackskydden om det finns passagerare på någon av ytterplatserna.

För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.

 Varning

Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
  1. * Tillval/tillbehör.