Adaptiv farthållare* – funktion

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Den består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.

Funktionsöversikt

P3-sv60/V60H Adaptiv farthållare Princip
Funktionsöversikt1.
  1. Ikon röd cirkel 1Varningslampa – inbromsning av förare nödvändig
  2. Ikon röd cirkel 2Rattens knappsats
  3. Ikon röd cirkel 3Radarsensor

 Varning

Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.

Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.

Använd inte den Adaptiva farthållaren vid exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.

Avståndet till framförvarande fordon mäts huvudsakligen med en radarsensor. Farthållarfunktionen reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren använder dem.

 Varning

Bromspedalen rör sig när den Adaptiva farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen – den kan då bli klämd.

Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon kommer bilen att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider den lagrade hastigheten.

Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.

Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h2 (20 mph) upp till 200 km/h (125 mph). Sjunker hastigheten under 30 km/h (20 mph) eller om motorvarvtalet blir för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge varvid automatisk bromsning upphör – föraren måste då ta över själv för att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.

Varningslampa – inbromsning av förare nödvändig

Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 40 % av bilens bromskapacitet.

P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
1. Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud3.

Om bilen behöver bromsas kraftigare än den Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte bromsar, används Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud för att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.

 OBS

Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.

 Varning

Den Adaptiva farthållaren varnar endast för fordon som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa när det behövs.

Branta vägar och/eller tung last

Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första hand är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
  3. 2 Köassistans (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
  4. 3 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.