Navigation* – trafikinformation

Navigationssystemet tar kontinuerligt emot trafikinformation som sänds via Traffic Message Channel (TMC) vilket används för dynamisk vägvisning. Då situationer som kan försvåra resan uppstår (t.ex. olyckor och vägarbeten) visas detta i bildskärmen, och då ett resmål finns angivet sker omberäkning av rutten. Omberäkning kan ske automatiskt eller behöva bekräftas, se Ny resväg på begäran.

TMC är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.

 OBS

TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.

Trafikinformationen presenteras olika beroende på om resmål finns angivet eller ej angivet.

P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol TMC

Denna symbol på bildskärmen indikerar att trafikinformation finns tillgänglig inom aktuellt mottagningsområde. Symbolens färg anger hur viktig information är:

  • RÖD – informationen läses upp och positionen visas på kartan.
  • GUL – ingen uppläsning, positionen visas på kartan.
P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol Prblm-position

Denna symbol markerar position för ett trafikproblem, för mer information se avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål > Trafikinformation på karta.

 OBS

Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.

Sändningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.

Aktivera/avaktivera

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Trafikinformation.
Markera i rutan för att aktivera trafikinformation, alternativt avmarkera rutan för att avaktivera.

Trafikinformation – utan angivet resmål

Funktionen ger möjlighet att visa trafikproblem, utan att resmål resmål har valts.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-UTAN rutt
Öppnar scrollfunktionen på karta.

Trafikinformation på karta

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj TrafikinformationTrafikinformation på karta.
Sök fram trafikproblem med scrollfunktionen, se beskrivning nedan i avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål > Trafikinformation på karta.

All trafik

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj TrafikinformationTrafikinformation på karta.
Lista med samtliga trafikmeddelanden inom mottagningsområdet visas.
Välj vad som ska visas, se beskrivning nedan i avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål > All trafik.

Trafikinformation – med angivet resmål

Funktionen visar trafikproblem då resmål har angivits.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Lyssna på trafikinfo

Lyssna till trafikinformation längs resvägen

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj TrafikinformationLyssna till trafik längs resvägen.
Aktuella trafikmeddelanden längs resplanen kommer att läsas upp.

All trafik

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj TrafikinformationAll trafik.
Lista med samtliga trafikmeddelanden inom mottagningsområdet visas. Trafikinformationen grupperas först efter land (i gränsområden), därefter vägnummer, sedan gatunamn.
Välj ett trafikproblem (väg/gata) och bekräfta med OK/MENU.
Trafikproblem listas, med allvarligast störning högst upp, t.ex. totalstopp i en fil.
Välj ett trafikproblem och bekräfta med OK/MENU.

Ytterligare information om trafikproblemet visas samt position på karta. Kartbilden centreras runt trafikproblemets position.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4
Trafikproblem på karta.

Trafikinformation på karta

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj TrafikinformationTrafikinformation på karta.
Scrolla kartan tills den trafikhändelse/symbol det önskas detaljerad information om befinner sig i hårkorset.
En gul ram tänds runt symbolen.
Bekräfta valet med tryck på OK/MENU

Tillgängliga uppgifter visas, t.ex:

  • gatunamn/vägnummer
  • land
  • problemets art
  • problemets utsträckning
  • problemets varaktighet.

Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets ram, visas först det som är närmast hårkorsets centrum.

Siffror som t.ex. "2/5" i bildskärmens övre del innebär att aktuell information är nummer 2 av totalt 5 st meddelanden inom hårkorset – resterande meddelanden bläddras fram med upprepade korta tryck på OK/MENU.

Direktlistad information

Px-1420-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-2
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj TrafikinformationTrafikinformation på karta.
Direktlistade trafikproblem (två stycken i föregående bild) indikerar att informationen berör aktuell färdplan.
Välj ett trafikproblem och bekräfta med OK/MENU.

Ytterligare information om trafikproblemet visas samt position på karta. Kartbilden centreras runt trafikproblemets position.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4
Trafikproblem på karta.

Trafikproblemets omfattning

Vissa trafikproblem är inte enbart knutna till en enstaka position utan kan omfatta en längre sträcka.

Förutom symbol för trafikproblemets position, är aktuell vägsträcka även markerad med en rad röda kryss "xxxxx".

  • Markeringens längd motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
  • Körriktning indikeras av på vilken sida av vägen markeringen finns.
P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinformation Trafik på kartan-4
Trafikproblem med dess utbredning.

Storlek på område för trafikinformation

Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas. Ju större kartområde skärmen visar, desto fler trafikstörningar kan visas.

  1. * Tillval/tillbehör.