Torkare och spolare

Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.

Vindrutetorkare1

P3-1446-V70/XC70/V60H/V60 Torkare och spolare
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
  1. Ikon röd cirkel 1Regnsensor, på/av
  2. Ikon röd cirkel 2Tumhjul, känslighet/frekvens

Vindrutetorkare av

Symbol vindrutetorkare av

För spaken till läge 0 för att stänga av vindrutetorkarna.

Enkelsvep

Symbol enkelsvep

För spaken uppåt och släpp för att göra ett svep.

Intervalltorkning

Symbol intervalltorkning

Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet när intervalltorkning är vald.

Kontinuerlig torkning

Symbol kontenuerlig torkning 1

Torkarna sveper med normal hastighet.

Symbol kontenuerlig torkning 2

Torkarna sveper med hög hastighet.

 Viktigt

Innan aktivering av torkare – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.

 Viktigt

Innan aktivering av torkare under vintertid – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.

 Viktigt

Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.

Serviceläge torkarblad

För rengöring av vindruta/torkarblad och byte av torkarblad, se Biltvätt och Torkarblad.

Regnsensor*

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet.

När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i knappen och regnsensorsymbolen Symbol regnsensorn 1 - text visas i kombiinstrumentet.

Aktivera och ställ in känslighet

När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.

Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen Symbol regnsensorn 2 - text. Torkarna gör ett svep.

Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.

Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs när tumhjulet vrids uppåt.)

Deaktivera

Deaktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen Symbol regnsensorn 2 - text eller för spaken nedåt till ett annat torkarprogram.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter att motorn stängts av.

 Viktigt

Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid automattvätt. Stäng av regnsensorn medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.

Spolning av strålkastare och rutor

P3-1446-V70/XC70-Spolning av strålkastare och rutor
Spolningsfunktion.

Spolning av vindruta

För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.

Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep och strålkastarna spolas.

Uppvärmda spolmunstycken*

Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.

Högtrycksspolning av strålkastare*

Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning av vindrutan.

Reducerad spolning

Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på spolarvätska visas i kombiinstrumentet, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den.

Torkning och spolning av bakruta

P3-1446-V70/XC70/V60H/V60 Torkning och spolning av bakruta
  1. Ikon röd cirkel 1Bakrutetorkare – intervalltorkning
  2. Ikon röd cirkel 2Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet

Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan) startas spolning och torkning av bakrutan.

 OBS

Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar igen efter en nedkylningsperiod (30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).

Torkare – backning

Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge2. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.

Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.

 OBS

På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
  1. 1 För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad. För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.