Provisorisk däcktätningssats* – översikt

Översikt av den provisoriska däcktätningssatsens, Temporary Mobility Kit (TMK), ingående delar.

Delarna förvaras under golvet i last-/bagageutrymmet.

P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
  1. Ikon röd cirkel 1Dekal, högsta tillåtna hastighet
  2. Ikon röd cirkel 2Strömbrytare
  3. Ikon röd cirkel 3Elkabel
  4. Ikon röd cirkel 4Flaskhållare (orange lock)
  5. Ikon röd cirkel 5Skyddslock
  6. Ikon röd cirkel 6Tryckreduceringsventil
  7. Ikon röd cirkel 7Luftslang
  8. Ikon röd cirkel 8Flaska med tätningsvätska
  9. Ikon röd cirkel 9Tryckmätare

Flaska med tätningsvätska

Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst före-datumet passerat och efter användning. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.

 Varning

Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.

Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

 Varning

Vid hudkontakt med vätskan ska denna omedelbart tvättas bort med tvål och rikligt med vatten.
  1. * Tillval/tillbehör.