Automatiskt helljus*

Funktionen Automatiskt helljus upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus när det infallande ljuset upphört.

Automatiskt helljus – AHB

Automatiskt helljus (Active High Beam – AHB) är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus till halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.

Belysningen återgår till helljus någon sekund efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.

Aktivering/deaktivering

AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module (förutsatt att funktionen inte har deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY CAR).

P3-1346-s+v60+70+80 Active High Beam toggling
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.

Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller högre.

Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och släppa. Deaktivering vid helljus medför att belysningen direkt ställs om till halvljus.

Bil med analogt kombiinstrument

När AHB är aktiverat lyser symbolen P3/P4-1320--Symbol AHB activated i instrumentets informationsdisplay.

När helljuset är tänt lyser också symbolen Symbol helljus - text i kombiinstrumentet.

Bil med digitalt kombiinstrument

När AHB är aktiverat lyser symbolen P3/P4-1320--Symbol AHB activated med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.

När helljuset är tänt lyser symbolen med blått sken.

Manuell manövrering

 OBS

Håll vindrutans yta framför kamerasensorn ren avseende is, snö, imma och smuts.

Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran beroende system att sluta fungera.

Om meddelandet Aktivt helljus Tillfälligt otillgängligt Manövrera manuellt visas i kombiinstrumentets informationsdisplay måste växling mellan hel- och halvljus göras manuellt. Dock kan ljusreglagets vred ändå stå i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module. Detsamma gäller om meddelandet Vindrutesensorer blockerade Se handbok och symbolen P3/P4-1320-Symbol Vindrutesensorer täckta visas. Symbolen P3/P4-1320--Symbol AHB activated slocknar när dessa meddelanden visas.

AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen P3/P4-1320--Symbol AHB activated tänds.

 Varning

AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.

Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.

 Viktigt

Exempel på när manuell växling mellan hel- och halvljus kan krävas:

 • vid kraftigt regn eller tät dimma
 • vid underkylt regn
 • vid snörök eller snömodd
 • vid månsken
 • vid körning i svagt upplysta samhällen
 • när framförvarande trafik har svag belysning
 • om det finns fotgängare på eller vid vägen
 • om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
 • när mötande trafiks belysning skyms av t.ex. vägräcken
 • när det finns trafik på anslutande vägar
 • vid backkrön eller svackor
 • i tvära kurvor.

För mer information om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar.

 1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument