Hållbarhet

Företagsstyrning

Vår hållbarhetsstrategi är helt integrerad i företagsstrategin och utmanas av regelbundna analyser, inklusive klimatrelaterade risker och möjligheter. Vi tillämpar också en företagsstruktur som låter oss följa utvecklingen av vår hållbarhetsstrategi, våra ambitioner och initiativ.

Klimatförändringar är det ultimata säkerhetstestet.

Hur är vi organiserade?

Vår företagsstruktur för hållbarhet är organiserad enligt rekommendationerna från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Klimatförändringar är det ultimata säkerhetstestet.

Organisationen

Vår styrelse fastställer den strategiska riktningen och godkänner våra strategier, däribland strategin för hållbarhet. Den följer upp framstegen i PSC. Vår klimathandlingsplan med risker och möjligheter diskuteras minst två gånger om året. PSC ger också ett mångsidigt och externt perspektiv på hållbarhetsfrågor för företaget.

Ledningsgruppen ansvarar för den övergripande styrningen, genomförandet och implementeringen av hållbarhetsstrategin och övervakar regelbundet framstegen genom flera nyckeltal. Klimathandlingsplanen med risker och möjligheter ses över kvartalsvis.

GST har det centrala ansvaret för den dagliga styrningen och samordningen av hållbarhetsfrågor. Teamet utvecklar och förfinar hållbarhetsstrategin, leder och stödjer de strategiska initiativen och följer upp framstegen för våra nyckeltal. De samlar även in affärsinformation om hållbarhetsfrågor.

GSC leds av Head of Global Sustainability och består av medlemmar som är auktoriserade linjeorganisationsrepresentanter med mandat att fatta beslut, ge vägledning och stödja initiativ för att driva strategin och resultatet framåt. Syftet är att förbättra avdelningsövergripande samverkan och förståelse, samt agera på betydande hållbarhetsfrågor och risker.

GSC uppdaterar regelbundet och rapporterar beslut till relevanta EMT-styrelser. Klimatrelaterade risker och möjligheter diskuteras och matas in i Enterprise Risk Management-processen, där chefen för Global Sustainability är en av våra Corporate Risk Managers.

GFC granskar och validerar urvalet av de kvalificerade gröna projekten – se detaljerna i Green Financing Report på sidan 148 i vår årsrapport 2020 för mer information.

Funktionella ledningsgrupper ansvarar för att hållbarhet blir en integrerad del av allas dagliga arbete. De är bollplank för GSC-medlemmarna och kan begäras för att säkra resurser och finansiering för hållbarhetsinitiativ.

ESG-rapportering

Vi tror på extern tredjepartsvalidering av våra hållbarhetsresultat. Det är viktigt för att få trovärdighet. Det är en trygghet för våra medarbetare och externa intressenter att vår hållbarhetsstrategi och våra ambitioner stödjer globala mål, såsom FN:s SDG och Parisavtalet.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

År 2020 fick vi 71 av 100 poäng i S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Inför bedömningen år 2021 siktade vi på att förbättra resultatet ytterligare.

Cdp

År 2020 presenterade vi för första gången CDP-enkäten och uppnådde ett betyg. Under 2021 siktar vi på ett betyg.

EcoVadis

Vi rapporterar även till EcoVadis som 2020 gav oss ett Platinum-betyg. Det innebär att vi levererat ett bättre resultat än 99% av bolagen i vår bransch.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment

År 2020 fick vi 71 av 100 poäng i S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Inför bedömningen år 2021 siktade vi på att förbättra resultatet ytterligare.

Cdp

År 2020 presenterade vi för första gången CDP-enkäten och uppnådde ett betyg. Under 2021 siktar vi på ett betyg.

EcoVadis

Vi rapporterar även till EcoVadis som 2020 gav oss ett Platinum-betyg. Det innebär att vi levererat ett bättre resultat än 99% av bolagen i vår bransch.

Klimatrelaterade risker och scenarier för global uppvärmning

Ur en världsekonomisk synvinkel utgör klimatförändringen en hög risk både vad gäller påverkan och sannolikhet. Den påverkar vårt företag och vår bransch på många sätt. Under 2020 började vi analysera olika scenarier för global uppvärmning i enlighet med TCFD-rekommendationer för att verifiera motståndskraften i vår strategi. Vi använde IEA:s Stated Policies Scenario (4DS) och Sustainability Development Scenario (<2DS) för att analysera övergångsrisker och IPCC:s 8.5 Scenario för att analysera fysiska risker. Genom att analysera påverkan och sannolikhet i dessa olika scenarier identifierade vi inte bara risker som påverkar vårt företag, utan också möjligheter.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vi stödjer TCFD och rapporterar enligt TCFD:s elva rekommenderade upplysningar i vår senaste årsrapport 2020.