Verzia článku 2022.45.0

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Spotrebiteľské prieskumy

Účinné od:

Uverejnené na:

Tento dokument popisuje, ako spoločnosť Volvo Cars (ako je definované nižšie) spracúva vaše osobné údaje, keď sa zapojíte do niektorého z našich spotrebiteľských prieskumov (ďalej len „spotrebiteľský prieskum").

Nižšie nájdete:

1. Kto sme

Subjekty, ktoré sú spoločne zodpovedné za spracúvanie osobných údajov v súvislosti so spotrebiteľskými prieskumami, sú Volvo Car Corporation, so sídlom Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Švédsko, IČO 556074-3089, a „.T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.", so sídlom BBC V, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovensko, IČO 35874546, ďalej len „Volvo Cars", „my" alebo „nás"

2 Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo

Pri vašej interakcii so spotrebiteľským prieskumom budeme spracovávať nasledovné kategórie údajov o vás:

 • Identifikátory ako meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, oslovenie, vek, pohlavie, poštové smerovacie číslo a mesto. Tieto údaje spracovávame s cieľom odoslať vám spotrebiteľský prieskum a segmentáciou vyhodnotiť výkony spotrebiteľov. Údaje sú spracovávané na základe nášho legitímneho záujmu vylepšovať obchodný účel a spokojnosť zákazníkov, na ktorú sa odpovede v prieskume zameriavajú (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Údaje o vašom vozidle, ako napríklad typ vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN) a registračné číslo (REG). Tieto údaje spracovávame na základe nášho legitímneho záujmu vyhodnotiť plošné úkony a plnenie záručných podmienok (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Typ zmluvy, číslo predplatného, vzťah k vozidlu (dátum začiatku a konca zmluvy/predaja). Tieto údaje spracúvame za účelom odoslania spotrebiteľského prieskumu a vyhodnotenia výkonu spotrebiteľa podľa segmentácie, čo nám umožňuje zlepšiť celkové obchodné operácie a spotrebiteľskú skúsenosť. Údaje sú spracovávané na základe nášho legitímneho záujmu vylepšovať obchodný účel a spokojnosť zákazníkov, na ktorú sa odpovede v prieskume zameriavajú (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Sadzby za otvorenie/prekliknutie. Tieto údaje spracúvame pre štatistické analýzy a meranie rozsahu a za účelom pochopenia záujmov našich spotrebiteľov. Na účely tejto analýzy obsahujú e-mailové pozvánky takzvané webové majáky alebo sledovacie pixle, ktoré zobrazujú obrazové súbory s jedným pixlom, ktoré sú tiež vložené na našej webovej stránke, pričom vás požiadame o súhlas na používanie týchto mechanizmov. Údaje sú spracovávané na základe nášho legitímneho záujmu porozumieť celkovej výkonnosti prieskumu a interakciám v ňom (čl. 6(1)(f) GDPR).

3. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše odpovede na prieskum budú uchovávané až po dobu päť (5) rokov od odoslania odpovede, po uplynutí ktorej budú anonymizované.

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich odpovedí vám pozvánka na spätnú väzbu poskytne individualizovaný dotazník, ku ktorému nemá prístup žiadna iná osoba. Webová stránka prieskumu a naše prevádzky na ukladanie údajov majú zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím a pozmenením informácií, ktoré máme pod kontrolou.

K osobným údajom, ktoré nám poskytnete, majú prístup iba niektorí zamestnanci. Majú prístup iba na účely riešenia prípadov, analýzy údajov a kontroly kvality.

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nasledovnými kategóriami tretích strán podľa toho, ktoré to budú potrebovať:

 • Naši dodávatelia podporujúci našu činnosť všeobecne, napríklad poskytovatelia IT riešení;
 • Naši dodávatelia poskytujúci spotrebiteľské prieskumy sú v možnosti využívať vaše osobné údaje na iné účely ako je poskytovanie služieb pre nás limitovaní každou platnou zmluvou o spracovaní údajov:
  • Medallia, Inc (EÚ, Spojené štáty americké) – Správa zákazníckych skúseností.

Vaše osobné údaje budú zverejnené a spracované vybraným predajcom (ak je to aplikovateľné) a spoločnosťami v rámci rovnakej skupiny spoločností ako VCC. Vo vzťahu k spoločnostiam patriacim do tej istej skupiny spoločností, ako je spoločnosť VCC so sídlom mimo EHP, prevedieme vaše osobné údaje na základe štandardných zmluvných ustanovení prijatých Európskou komisiou.

5. Vaše práva týkajúce sa spracovania údajov, ktoré vykonávame

Podľa GDPR máte osobitné zákonné práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Nižšie sú tieto stručne vysvetlené a môžete si ich precvičiť vyplnením nasledujúceho formulára.

 1. Právo odvolať súhlas: Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť s účinkom do budúcnosti.
 2. Právo na prístup k vašim osobným údajom: Môžete si od nás vyžiadať informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Ak si vyžiadate ďalšie kópie osobných údajov, môžeme vám zaúčtovať rozumný poplatok, ktorý bude vychádzať z administratívnych nákladov. Máte právo na informácie o našich zárukách pri prenose osobných údajov do krajiny mimo EÚ a EHP, ak nás požiadate, aby sme potvrdili, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, keď prenášame vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ a EHP.
 3. Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vynakladáme primerané úsilie na uchovávanie osobných údajov, ktorými disponujeme, alebo ktoré kontrolujeme, a ktoré priebežne používame. Tieto údaje sú presné, úplné, aktuálne a relevantné, tak ako sú najaktuálnejšie informácie, ktoré máme k dispozícii.
 4. Právo na obmedzenie: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
  1. máte námietky proti presnosti osobných údajov na dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich presnosti,
  2. spracovanie je nezákonné a radšej požadujete obmedzenie spracovania ako výmaz osobných údajov,
  3. viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na stanovenie, uskutočnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
  4. máte námietky proti spracovaniu, pokiaľ my overujeme, či naše legitímne dôvody rušia tie vaše.
 5. Právo na prenosnosť: Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ak je to technicky možné požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje (ktoré ste nám poskytli) do inej organizácie, ak:
  1. spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami;
  2. podmieňujeme spracovanie vašich osobných údajov vašim súhlasom, alebo ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo plnenie zmluvy, kde ste zmluvnou stranou,
  3. nám svoje osobné údaje poskytnete vy; a
  4. vaše právo na prenosnosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
  Máte nárok, aby ste svoje osobné údaje dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Vaše právo na vlastné osobné údaje nesmie nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb. Vaše právo na prenos vašich osobných údajov od nás do inej organizácie je právo, ktoré máte, ak je takýto prenos technicky uskutočniteľný.
 6. Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Túto požiadavku musíme splniť, ak spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame;
  3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely, alebo
  4. na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov.
 7. Právo na námietky: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie, ak takéto spracovanie nemá váš súhlas, len náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany. V takom prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné legitímne dôvody a nadradený záujem na spracovanie alebo na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak máte námietky proti spracovaniu osobných údajov, špecifikujte, či si želáte aj výmaz svojich osobných údajov, v opačnom prípade spracovanie len obmedzíme. Máte tiež právo kedykoľvek bez ohľadu na dôvod namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), ak bolo takéto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme. Ak ste na marketing dali súhlas, môžete ho odvolať (pozri vyššie).
 8. Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému úradu na ochranu údajov alebo akémukoľvek inému úradu na ochranu údajov v EÚ. Budeme radi, ak na riešenie svojho problému oslovíte najprv nás - naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

Vaše práva vo vzťahu k nám môžete uplatniť vyplnením tohto formulára, ktorý nám pomôže správne vyhovieť vašej žiadosti. Online formulár obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a posúdenie vašej žiadosti. V prípade žiadostí odoslaných telefonicky alebo e-mailom nám budete musieť poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, či ste osobou, ktorej osobné údaje sme zhromaždili a dostatočne podrobne opísať vašu žiadosť, aby sme ju mohli správne vyhodnotiť a odpovedať na ňu. Ak pomocou poskytnutých informácií nedokážeme overiť vašu totožnosť pri žiadostiach o prístup a vymazanie, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie.

Tieto práva si môžete uplatniť voči všetkým spoločným správcom uvedeným v tomto oznámení.

6. Kontaktné údaje

Na uplatnenie vašich práv použite webový formulár uvedený vyššie v časti Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa predmetu ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na spoločnosť „.T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.", ktorá je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označená ako spoločný správca, prostredníctvom kontaktných údajoch uvedených tu: https://www.volvocars.com/sk/v/legal/contact-us.

Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Volvo Car Corporation môžete kontaktovať aj nasledovne:

Spoločnosť: Volvo Car Corporation

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko

Email: globdpo@volvocars.com

7. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Podľa nášho uváženia si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť naše zásady ochrany osobných údajov a tieto tiež aktualizovať a zmeniť. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si priebežne pozerali toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu. S vašimi osobnými údajmi budeme narábať v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov, podľa ktorého boli údaje zozbierané, ak nám neposkytnete súhlas na narábanie s nimi iným spôsobom.