Verzia článku 2021.121.0

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – práva a žiadosť dotknutej osoby

Účinné od:

Uverejnené na:

Tento dokument popisuje, ako spoločnosť Volvo Cars (definovaná nižšie) spracúva vaše osobné údaje pri odosielaní žiadosti o práva dotknutej osoby (ďalej len „DSRR") v akejkoľvek podobe (e-mailom, telefonicky, webovým formulárom alebo listom).

Nižšie nájdete:

1. Kto sme

Subjekt zodpovedný za spracovanie osobných údajov v súvislosti s DSRR je spoločnosť Volvo Car Corporation so sídlom Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Göteborg, Švédsko, registračné číslo spoločnosti 556074-3089, ďalej len „Volvo Cars", „my" alebo „nás".

2 Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo

DSRR zahŕňa spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov:

 1. Za účelom overenia vašej totožnosti po podaní DSRR spracúvame vaše osobné údaje. Právnym základom tohto spracovania údajov je náš legitímny záujem zabezpečiť, aby sme vykonávali prípustné a presné DSRR. Údaje, ktoré spracúvame na účely overenia, závisia od typu údajov, ktorých sa DSRR týka. Pre údaje o:
  1. vás ako zákazníkovi, spracúvame vašu e-mailovú a/alebo poštovú adresu;
  2. vašom vozidle, spracúvame číslo VIN príslušného vozidla (vozidiel);
  3. digitálnych službách, spracúvame Volvo ID (e-mailovú adresu alebo telefónne číslo), ktoré ste použili na registráciu pre tieto služby.
 2. Po overení vašej totožnosti spracujeme vaše celé meno, poštovú adresu (adresy), telefónne číslo (čísla), e-mailovú adresu (adresy) a VIN, aby sme vybavili a splnili vašu žiadosť. V závislosti od toho, ktorého práva dotknutej osoby sa DSRR týka, bude vybavenie takejto žiadosti spočívať vo vyhľadaní a zhromaždení príslušných údajov, ich zmene alebo vymazaní a zhromaždení všetkých informácií týkajúcich sa činností vykonaných v sprievodnom liste, ktorý obsahuje výsledky konania pre vašu kontrolu. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je dodržiavanie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 3. Okrem toho spracúvame údaje týkajúce sa vášho prípadu, ako napríklad typ žiadosti, relevantný trh a trvanie vybavovania prípadu, a to za účelom vytvorenia štatistiky súvisiacej s DSRR a vylepšenia nášho procesu vybavovania DSRR. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš legitímny záujem na optimalizácii našich procesov a postupov DSRR (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 4. Spracúvame tiež údaje týkajúce sa vášho prípadu, ako je napríklad typ žiadosti, relevantný trh, trvanie vybavovania prípadu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa prípadu, a to na základe nášho legitímneho záujmu na zdokumentovaní našich postupov na účely interného a externého auditu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

3. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Údaje, ktoré sa týkajú vašej DSRR, uchovávame tri (3) roky. Ak sa údaje týkajú prebiehajúceho vybavovania sťažnosti alebo prebiehajúceho súdneho sporu, údaje sa uchovávajú počas celého tohto konania.

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nasledovnými kategóriami tretích strán podľa toho, ktoré to budú potrebovať:

 • Naši dodávatelia podporujúci našu činnosť všeobecne, napríklad poskytovatelia IT riešení;
 • Naši dodávatelia podporujúci poskytovanie DSRR sú v možnosti využívať vaše osobné údaje na iné účely, ako je poskytovanie služieb pre nás, limitovaní každou platnou zmluvou o spracovaní údajov.
 • Ostatné tretie strany:
  • Spoločnosti v rámci skupiny Volvo Car (EHP) – za plnenie DSRR, ak vaše osobné údaje uchováva iná právnická osoba ako je spoločnosť Volvo Car Corporation.

5. Vaše práva týkajúce sa spracovania údajov, ktoré vykonávame

Ako dotknutá osoba máte osobitné zákonné práva udelené podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Nižšie sú tieto stručne vysvetlené a môžete si ich precvičiť vyplnením nasledujúceho formulára.

 1. Právo odvolať súhlas: Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť s účinkom do budúcnosti.
 2. Právo na prístup k vašim osobným údajom: Môžete si od nás vyžiadať informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Ak si vyžiadate ďalšie kópie osobných údajov, môžeme vám zaúčtovať rozumný poplatok, ktorý bude vychádzať z administratívnych nákladov. Máte právo na informácie o našich zárukách pri prenose osobných údajov do krajiny mimo EÚ a EHP, ak nás požiadate, aby sme potvrdili, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, keď prenášame vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ a EHP.
 3. Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vynakladáme primerané úsilie na uchovávanie osobných údajov, ktorými disponujeme, alebo ktoré kontrolujeme, a ktoré priebežne používame. Tieto údaje sú presné, úplné, aktuálne a relevantné, tak ako sú najaktuálnejšie informácie, ktoré máme k dispozícii.
 4. Právo na obmedzenie: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
  1. máte námietky proti presnosti osobných údajov na dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich presnosti,
  2. spracovanie je nezákonné a radšej požadujete obmedzenie spracovania ako výmaz osobných údajov,
  3. viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na stanovenie, uskutočnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
  4. máte námietky proti spracovaniu, pokiaľ my overujeme, či naše legitímne dôvody rušia tie vaše.
 5. Právo na prenosnosť: Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ak je to technicky možné požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje (ktoré ste nám poskytli) do inej organizácie, ak:
  1. spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami;
  2. podmieňujeme spracovanie vašich osobných údajov vašim súhlasom, alebo ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo plnenie zmluvy, kde ste zmluvnou stranou,
  3. nám svoje osobné údaje poskytnete vy; a
  4. vaše právo na prenosnosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
  • Máte nárok, aby ste svoje osobné údaje dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Vaše právo na vlastné osobné údaje nesmie nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb. Vaše právo na prenos vašich osobných údajov od nás do inej organizácie je právo, ktoré máte, ak je takýto prenos technicky uskutočniteľný.
 6. Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Túto požiadavku musíme splniť, ak spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame;
  3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely, alebo
  4. na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov.
 7. Právo na námietky: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie, ak takéto spracovanie nemá váš súhlas, len náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany. V takom prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné legitímne dôvody a nadradený záujem na spracovanie alebo na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak máte námietky proti spracovaniu osobných údajov, špecifikujte, či si želáte aj výmaz svojich osobných údajov, v opačnom prípade spracovanie len obmedzíme. Máte tiež právo kedykoľvek bez ohľadu na dôvod namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), ak bolo takéto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme. Ak ste na marketing dali súhlas, môžete ho odvolať (pozri vyššie).
 8. Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému úradu na ochranu údajov alebo akémukoľvek inému úradu na ochranu údajov v EÚ. Budeme radi, ak na riešenie svojho problému oslovíte najprv nás - naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

6. Kontaktné údaje

Za účelom uplatnenia vašich práv použite príslušný webový formulár, ktorý je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov zákazníka uvedených vyššie. Ak máte nejaké ďalšie otázky súvisiace s predmetom ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás s nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Úradník zodpovedný za ochranu údajov

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, do pozornosti: Úradník zodpovedný za ochranu osobných údajov, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Švédsko.

E-mailová adresa: globdpo@volvocars.com

7. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Podľa nášho uváženia si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť naše zásady ochrany osobných údajov a tieto tiež aktualizovať a zmeniť. Kedykoľvek uskutočníme podstatné zmeny v tomto oznámení, a najmä ak si toto oznámenie bude vyžadovať váš súhlas, budeme vás o týchto zmenách informovať. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu.