Artikkelin versio 2024.115.0

Testiajoneuvoja koskeva tietosuojailmoitus

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Volvo Cars (kuten jäljempänä määritellään) ja joskus muut yksiköt käsittelevät henkilötietojasi, kun niitä kerätään testiajoneuvoilla testiradoilla ja yleisillä teillä. Volvo Cars käyttää testiajoneuvoja autojen ja niiden toimintojen tutkimukseen, kehittämiseen ja sertifiointiin, mukaan lukien avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen toiminnot. Näitä tarkoituksia varten käytämme asianmukaisesti merkittyjä testiajoneuvoja, jotka tallentavat tietoja erilaisista antureista, mukaan lukien ympäristön videotallennus.

Volvo Carsin testiajoneuvoja käytetään useisiin eri tarkoituksiin, jotka edellyttävät erityyppistä henkilötietojen käsittelyä, kuten selitämme jäljempänä. Testiajoneuvotyypit ovat seuraavat:

 • AD-HMI-ajoneuvot
 • Sertifiointiajoneuvot
 • Tiedonkeruuajoneuvot, jäljempänä 'DCV:t'

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä

Vastuu testiajoneuvojen keräämien henkilötietojen käsittelystä jakautuu seuraavasti:

 • AD-HMI-ajoneuvojen ja sertifiointiajoneuvojen keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaava taho on Volvo Car Corporation, osoite Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, yhtiörekisterinumero 556074-3089, jäljempänä "Volvo Cars" tai "me".
 • DCV:n keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaavat yhdessä seuraavat yksiköt:
  • Volvo Car Corporation, ja
  • Zenseact AB, yritysrekisterinumero 559228-9358, rekisteröity osoite Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, Ruotsi, jäljempänä "Zenseact".

2. Kerätyt henkilötiedot, syy ja säilytyksen kesto;

Kuten aiemmin todettiin, Volvo Carsin testiajoneuvoja käytetään useisiin eri tarkoituksiin, jotka edellyttävät erityyppistä henkilötietojen käsittelyä - eri testiajoneuvot ja niiden keräämät ja käsittelemät tiedot on kuvattu alla.

Volvo Cars ei käsittele alla mainittuja henkilötietoja muihin kuin tässä tietosuojailmoituksessa nimenomaisesti kuvattuihin tarkoituksiin. Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet esimerkiksi rajoittaaksemme pääsyä henkilötietoihin ja poistaaksemme epäolennaisen aineiston.

2.1 AD-HMI-ajoneuvot

Volvo Carsin AD-HMI-ajoneuvot ovat testiajoneuvoja, joilla ajetaan yleisillä teillä ja kerätään liikennetietoja. Liikennetietojen käsittely, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä, on tarpeen tutkimus-, tilasto- ja analyysitarkoituksiin sekä AD/ADAS/DMS-järjestelmän ja niihin liittyvien teknologioiden turvallisuuteen ja/tai toimivuuteen liittyvien ohjelmistojen, laitteistojen, järjestelmien ja teknologioiden kehittämistä, testausta, arviointia, todentamista ja validointia varten. Tiedot koostuvat seuraavista tietoryhmistä:

 • Videotietoja kerätään käyttämällä AD-HMI-testiajoneuvoihin asennettuja videotallentimia, jotka on sijoitettu siten, että ne kuvaavat tietä ja yleistä liikenneympäristöä AD-HMI-ajoneuvon edessä. Kamerat tallentavat AD-HMI-ajoneuvon lähellä olevia jalankulkijoita, pyöräilijöitä, autoissa tai autojen päällä olevia ihmisiä ja ajoneuvoja rekisterikilpineen. Tarkoitustemme toteuttamiseksi Volvo Carsin on kerättävä tietoja todellisesta liikenneympäristöstä ja todellisista liikennetilanteista. Näin ollen kerättävien tietojen on oltava aitoja, eikä niitä voida muokata esimerkiksi sumentamalla. Emme ole kiinnostuneita tiedoissa olevien henkilöiden tunnistamisesta emmekä yritä sitä millään tavalla. Emme myöskään erottele mitään muita henkilötietoja kerätyistä tiedoista.

Edellä mainittujen tietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme.

Säilytämme edellä mainittuja tietoja enintään 10 vuotta, jotta voimme käyttää niitä uudelleen ohjelmistojen uusien versioiden testaamiseen komponenttien elinkaaren aikana. Lajittelemme tietoja säännöllisesti ja poistamme tiedot, joita ei enää tarvita, jotta vain asianmukaiset liikennetilanteet säilytetään. Myös tiedot, jotka eivät ole kokonaisia tai jotka ovat vaurioituneet teknisten virheiden vuoksi, voidaan poistaa.

2.2 Sertifiointiajoneuvot

Volvo Cars käyttää testiajoneuvoja uusien autojen ja niiden toimintojen testaamiseen ja sertifiointiin. Nämä sertifiointiajoneuvot keräävät ja käsittelevät tietoja, mukaan lukien henkilötietoja. Tietojen käsittely on tarpeen sen varmistamiseksi, että Volvo Carsin autot täyttävät sovellettavat laatu- ja liikenneturvallisuusstandardit sekä muut lakisääteiset vaatimukset. Näiden ajoneuvojen keräämät tiedot koostuvat seuraavista tietoluokista:

 • Anturitiedot - esimerkiksi kamera, LIDAR (valotutka), tutka ja ultraäänianturit, jotka voivat tunnistaa tiedon keräyspaikkana toimivassa yleisessä liikenneympäristössä liikkuvia ihmisiä ja muita kohteita. Kamerat tallentavat sertifiointiajoneuvon lähellä olevia jalankulkijoita, pyöräilijöitä, autoissa tai autojen päällä olevia ihmisiä ja ajoneuvoja rekisterikilpineen. Emme ole kiinnostuneita kerätyissä tiedoissa olevien henkilöiden tunnistamisesta emmekä yritä sitä millään tavalla.
 • GPS - Sertifiointiajoneuvon sijaintitiedot kerätään ja tallennetaan, jotta tallennettuja tietoja voidaan etsiä sijainnin perusteella.

Edellä mainittujen tietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten, kuitenkin enintään 10 vuotta.

2.3 Tiedonkeruuajoneuvot

Volvo Carsin DCV-ajoneuvoilla ajetaan yleisillä teillä liikennetietojen keräämiseksi (jäljempänä "julkisen liikenneympäristön tiedot"). Julkisen liikenneympäristön tietojen käsittely, joka sisältää henkilötietojen käsittelyn, on tarpeen, jotta voimme kehittää turvallisia ja luotettavia ohjelmistoja ja antureita kehittyneisiin kuljettajan avustusjärjestelmin (ADAS) ja autonomisen ajamisen (AD) järjestelmiin, joiden yleisenä tarkoituksena on suojata kaikkea elämää teillä. Tiedot koostuvat seuraavista tietoryhmistä:

 • Anturitiedot, esimerkiksi kamera, LIDAR (valotutka), tutka ja ultraäänianturit, jotka voivat tunnistaa tiedon keräyspaikkana toimivassa yleisessä liikenneympäristössä liikkuvia ihmisiä ja muita kohteita. Tietoja käytetään anturien, anturitietoja tulkitsevien ohjelmistojen tulosten sekä ADAS- AD-järjestelmissä käytettävien ohjelmistojen arviointiin. Kamerat tallentavat jalankulkijoita, pyöräilijöitä, ajoneuvoissa tai ajoneuvojen kyydissä olevia henkilöitä ja ajoneuvojen rekisterikilpiä DCV:n läheisyydessä. Volvo Carsin on kerättävä tietoja todellisesta liikenneympäristöstä ja todellisista liikennetilanteista, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Näin ollen tietojen on oltava aitoja, eikä niitä voida muokata esimerkiksi sumentamalla. Emme ole kiinnostuneita Yleisen liikenneympäristön tiedoissa olevien yksilöiden tunnistamisesta emmekä yritä sitä millään tavalla. Emme myöskään erottele mitään muita henkilötietoja kerätyistä tiedoista.
 • GPS - DCV:stä kerätään ja tallennetaan sijaintidataa, jotta voimme kehittää toiminnallisuuksiamme ja löytää asianmukaisia tallennettuja tietoja sijainnin perusteella.
 • Merkintöjä lisätään dataan relevanttien tallennettujen tietojen löytämiseksi, esimerkiksi arkaluonteisten paikkojen merkinnät. Merkinnät voidaan tehdä joko DCV:n kuljettajien toimesta tai tietoja jälkikäteen käsiteltäessä.

Edellä mainittujen tietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme sekä lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen, lainsäädännössä ja viranomaisten toimesta määritellyn mukaisesti.

Rajoitamme kiinnostavat paikkamme niin, että ne eivät sisällä koulujen tai sairaaloiden sisäänkäyntejä, vanhainkoteja, naisten turvakoteja, tuomioistuimia, vankiloita, tapaturmapaikkoja, joissa on loukkaantuneita ihmisiä, rantoja tai yleisiä puistoja, yksityisalueita, kuten talojen sisätiloja, pihoja tai parvekkeita, eivätkä muita kuvattaville ihmisille mahdollisesti arkaluonteisia paikkoja.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten, kuitenkin enintään 10 vuotta. Lajittelemme julkisen liikenneympäristön tietoja säännöllisesti ja poistamme tiedot, joita ei enää tarvita, jotta vain asianmukaiset liikennetilanteet säilytetään. Myös tiedot, jotka eivät ole kokonaisia tai jotka ovat vaurioituneet teknisten virheiden vuoksi, voidaan poistaa. Kuljettajat tekevät merkintöjä tallennettuihin tietoihin, kun tietoja on tarpeen arvioida manuaalisesti ja mahdollisesti poistaa, jos tietoja pidetään yksityisyyden suojaa häiritsevinä tai haitallisina.

3. Henkilötietojesi jakaminen

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

 • Jaamme tietoja konsernin sisäisten yksiköidemme kanssa tutkimus- ja kehitystyötä varten;
 • Jaamme tietoja toimittajille, mukaan lukien palveluntarjoajat ja teknologiapalvelujen tarjoajat, helpottaaksemme niiden tarjoaman teknologian virheiden löytämistä ja korjaamista;
 • Luovutamme tiedot toimittajille, jotka tarjoavat meille IT-infrastruktuurin tietojen säilytykseen ja käsittelyyn.
 • Kolmansille osapuolille, mutta ainoastaan silloin, kun se on tarpeen meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi (mukaan lukien mm. lainvalvontaviranomaiset) tai kun se on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi joko oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä.

Kaikki toimittajat toimivat käsittelijöinä, ovat kanssamme tehtyjen sopimusjärjestelyjen sitomia ja noudattavat tässä ilmoituksessa määritettyjä käyttötarkoituksia. Tietojen siirtämisessä EU:n ulkopuolelle noudatetaan EU-komission hyväksymiä vakiosopimusehtoja. Lisäksi toteutetaan täydentäviä toimenpiteitä sääntöjen noudattamisen ja turvallisuuden varmistamiseksi tällaisten siirtojen aikana.

Voimme jakaa anonymisoituja tietoja muiden osapuolien kanssa. Anonymisoituja tietoja ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön, eivätkä ne ole enää henkilötietoja. Voimme jakaa anonymisoituja tai luonnolliseen henkilöön yhdistämättömissä olevia tietoja myös tutkimuslaitoksille liikenteeseen liittyviin tutkimustarkoituksiin ja liikenneviranomaisille liikenneturvallisuuden parantamiseksi, kuten auttaaksemme kaistamerkintöjen laadun arvioinnissa.

4. Oikeutesi ja valvonta

Sinulla on määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Oikeudet voivat vaihdella sen mukaan, millä lainkäyttöalueella olet ja mikä on käsittelyn luonne. Yleisesti ottaen oikeutesi koskevat mahdollisuutta:

 • vastustaa tietojesi käsittelyä
 • pyytää kopio sinusta hallussamme olevista tiedoista (ns. tiedonsaantioikeus)
 • pyytää tietojen siirtämistä toiselle taholle (ns. tietojen siirrettävyys)
 • pyytää tietojen korjaamista tai niiden käytön rajoittamista
 • pyytää tietojen poistamista (ns. oikeus tulla unohdetuksi)

Kuten edellä mainittiin, nämä oikeudet eivät ole ehdottomia, ja joissakin tapauksissa tietosuojalainsäädäntö rajoittaa niiden soveltamista. Jos näin käy meille esittämäsi pyynnön kohdalla, selitämme aina, miksi emme voi toteuttaa pyyntöäsi.

Jos haluat lähettää oikeuksia koskevan pyynnön, käytä lomaketta, joka on saatavilla täältä, ja ilmoita selkeästi, että pyyntösi koskee tiedonkeruuajoneuvoamme. Pyydämme sinua käyttämään lomaketta, sillä siinä on tiedot, joita tarvitsemme henkilöllisyytesi tarkistamiseen ja pyyntösi tehokkaaseen käsittelyyn. Jos et kuitenkaan halua käyttää lomaketta, voit aina ottaa meihin yhteyttä ja lähettää pyyntösi seuraavassa osiossa olevien yhteystietojen avulla.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos olet huolissasi siitä, miten käytämme henkilötietojasi. Arvostaisimme kuitenkin sitä, jos ottaisit yhteyttä ja kertoisit huolenaiheesi ensin suoraan meille, jotta voisimme yrittää ratkaista ne yhdessä. Löydät yhteystietomme täältä.

5. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa dataprotection@volvocars.com tai Volvo Car Corporationin tietosuojavastaavaan seuraavasti:

Postiosoite: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden.

Sähköposti: globdpo@volvocars.com

Yhteystiedot ja muita tietoja Zenseactin henkilötietojen käsittelystä on Zenseactin Tietosuojakäytännöstä. http://www.zenseact.com/privacy-policy/.

6. Tämän ilmoituksen päivitykset

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme ja tarkistamme ja päivitämme tätä tietosuojailmoitusta sen seurauksena. Siksi kehotamme sinua tutustumaan tähän tietosuojailmoitukseen säännöllisesti. Tämän tietosuojailmoituksen yläosassa olevan päivämäärän avulla tiedät, milloin se on viimeksi päivitetty. Käsittelemme henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaisesti, jonka perusteella ne on kerätty, ellemme ole saaneet suostumustasi niiden käsittelyyn muulla tavalla.