საინფორმაციო შეტყობინება

Controller

Volvo Car Corporation, შვედეთის იურიდიული პირი, სარეგისტრაციო ნომრით 556074-3089, რომლის მისამართია: 405 31, Göteborg, Sweden, hereinafter referred to as “VCC”, “we”, “our” and “us”, როგორც მაკონტროლებელი, ასევე დაამუშავებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, როგორც ქვემოთ არის აღწერილი.

დამუშავების მიზანი და კანონიერი საფუძველი

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენ მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს თქვენი მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის საფუძველზე (სახელი, მისამართი, ტელეფონის No., ელ-ფოსტის მისამართი და სხვ). ჩვენი დამუშავების მიზანია, თქვენი მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მართვა. ჩვენ ასევე ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს, რომელსაც წარმოგვიდგენთ განვითარებისთვის და სტატისტიკური მიზნებისთვის ჩვენს სუბიექტის მოთხოვნის მართვის სისტემასთან შესაბამისად.

თქვენი მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მართვისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენ მიერ დამუშავების კანონიერი საფუძველი არის ის, რომ აღნიშნული დამუშავება საჭიროა იმ კანონიერი ვალდებულებების შესასრულებლად, რომელსაც ჩვენ ვემორჩილებით თქვენს უფლებებთან დაკავშირებით. თქვენი პერსონალური მონაცემების განვითარებისთვის და სტატისტიკური მიზნებისთვის ჩვენ მიერ დამუშავების კანონიერი საფუძველი არის ის, რომ აღნიშნული დამუშავება საჭიროა ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების მიზნებისთვის.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება და მათი მიმღებები

თქვენი პერსონალური მონაცემები გადაეცემა და დამუშავებდა ჩვენი აფილირებული პირების და ჩვენი ბიზნეს-პარტნიორების მიერ ზემოთ აღნიშნული მიზნებისთვის. EEA-ს საზღვრებს მიღმა მდებარე ჩვენს აფილირებულ პირებთან და ბიზნეს-პარტნიორებთან დაკავშირებით, ჩვენ მათ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გადავცემთ ევროპული კომისიის მიერ მიღებული სტანდარტული სახელშეკრულებო მუხლების საფუძველზე - თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვით.

შენახვის დრო

თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალური მონაცემების მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებიდან თორმეტი (12) თვის განმავლობაში.

Your rights and VCC contact information

ჩვენ მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით თქვენი უფლებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის და საკონტაქტო დეტალების და პრეტენზიების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, ასევე ჩვენს მონცემთა დაცვაზე პასუხისმგებელ პირთან დასაკავშირებლად გთხოვთ, ეწვიეთ:https://support.volvocars.com/privacy.