Τροποποιήσεις, επισκευές και εγκαταστάσεις αξεσουάρ

Οι τροποποιήσεις1, οι επισκευές και η εγκατάσταση αξεσουάρ ή πρόσθετου εξοπλισμού απαιτούν κατάλληλες γνώσεις και ποιοτική εργασία και εξαρτήματα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσουν αρνητικά τις λειτουργίες και την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo, πριν να κάνετε μετατροπές στο αυτοκίνητό σας.
Για οποιεσδήποτε μετατροπές2 στο αυτοκίνητο, η Volvo συνιστά ανεπιφύλακτα:
 • να ζητήσετε προηγουμένως τις συμβουλές ενός εκπαιδευμένου και καταρτισμένου τεχνικού σέρβις της Volvo.
 • οι εργασίες να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo.
 • τα εξαρτήματα και αξεσουάρ που εγκαθιστάτε να είναι εγκεκριμένα από τη Volvo.3
 • τα εξαρτήματα και αξεσουάρ να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασής τους.
 • να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.4

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.

 Προειδοποίηση

Τα συστήματα μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά

Μη εγκεκριμένα ή λάθος τοποθετημένα αξεσουάρ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση, την επικοινωνία και την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Συγκεκριμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο με σχετικό λογισμικό που χρειάζεται να εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Για πρόσθετες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σημεία σύνδεσης, για να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο διαθέτει ένα συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης γείωσης καθορισμένο για εγκαταστάσεις μετά την πώληση, το οποίο είναι ξεχωριστό από εκείνα που προορίζονται για κρίσιμα εξαρτήματα. Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση.

Διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής

Ο χειρισμός ορισμένων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου είναι επικίνδυνος. Απαιτείται ειδικός χειρισμός κατά το σέρβις ή την απόσυρση όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του.
 • Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο αυτοκίνητο5 ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και να διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα θανατηφόρας έντασης σε περίπτωση πλημμελούς χειρισμού.
 • Εξαρτήματα όπως οι μονάδες αερόσακων, οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας, οι ρυθμιζόμενες κολόνες τιμονιού και οι μπαταρίες κυψελών κουμπιού ενδέχεται να περιέχουν υπερχλωρικά υλικά.

 Σημείωση

Μη εγκεκριμένες αλλαγές και ευθύνη

Η Volvo δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές, δαπάνες, σωματική βλάβη ή θάνατο, που προκαλούνται από αλλαγές στο αυτοκίνητο6 μη εγκεκριμένες από τη Volvo.

 1. 1 Στις τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές στο λογισμικό του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της βελτίωσης.
 2. 2 Δηλαδή τροποποιήσεις, επισκευές και εγκατάσταση αξεσουάρ και πρόσθετου εξοπλισμού.
 3. 3 Αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τη Volvo μπορεί να μην έχουν δοκιμαστεί ειδικά για χρήση με το αυτοκίνητό σας.
 4. 4 Ισχύει τόσο για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων όσο και για τη μελλοντική χρήση του αυτοκινήτου που τροποποιήθηκε.
 5. 5 Όπως οι μπαταρίες
 6. 6 Συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τροποποιήσεις, επισκευές και εγκατάσταση αξεσουάρ ή πρόσθετου εξοπλισμού.

Σχετικά έγγραφα