Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων

Ο αριστερός μοχλοδιακόπτης ρυθμίζει τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών στον πίνακα οργάνων. Το ποια μενού εμφανίζονται εξαρτάται από τη θέση κλειδιού.
P3-1246-312H-Menu and messages, combi and steering wheel left
Οθόνη και χειριστήρια για την περιήγηση στα μενού.
  1. Ikon röd cirkel 1OK – πρόσβαση στον κατάλογο μηνυμάτων και επιβεβαίωση μηνύματος.
  2. Ikon röd cirkel 2Περιστροφικός διακόπτης – μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μενού.
  3. Ikon röd cirkel 3RESET – επαναρύθμιση της ενεργής λειτουργίας. Χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις για την επιλογή/ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, βλ. επεξήγηση στην αντίστοιχη λειτουργία.

Εάν εμφανιστεί μήνυμα πρέπει να το επιβεβαιώσετε με το OK για να μπορέσουν να εμφανιστούν τα μενού.

Σχετικά έγγραφα