Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - στεγανοποιητικό

Η φιάλη με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού περιέχει στεγανοποιητικό και μπορεί να αντικατασταθεί.

Αντικαταστήστε τη φιάλη όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης της. Η φιάλη που αφαιρέσατε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

 Προειδοποίηση

Η φιάλη περιέχει αιθανόλη και φυσικό λάτεξ-1.2.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε περίπτωση επαφής με το δέρμα.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Πρέπει να το αποθηκεύετε μακριά από παιδιά.

Βοήθησε αυτό;