Χρήση του Volvo On Call*

Ο χειρισμός του συστήματος Volvo On Call (VOC) πραγματοποιείται από κουμπιά στην οροφή ή από τις επιλογές στην πηγή μενού.

Σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο ανοίξουν αερόσακοι, το αυτοκίνητο επικοινωνεί αυτόματα με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC. Επικοινωνία υπάρχει επίσης αν ενεργοποιηθούν οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας. Το κέντρο εξυπηρέτησης VOC φροντίζει ώστε να αποσταλεί η κατάλληλη βοήθεια στο σημείο που βρίσκεστε.

Η ενεργή υπηρεσία εμφανίζεται δίπλα σε ένα σύμβολο στην οθόνη.

Κουμπί SOS - σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Πατήστε το κουμπί SOS επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία χειροκίνητου συναγερμού.

Εναλλακτικές επιλογές για το κουμπί SOS

Στην κανονική προβολή για το MY CAR, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsVolvo On CallSOS.

Κουμπί ON CALL - σε περίπτωση προβλήματος στο αυτοκίνητό σας

Πατήστε το κουμπί ON CALL επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, βλ. Διαθέσιμες λειτουργίες Volvo On Call*.

Εναλλακτικές επιλογές για το κουμπί ON CALL

Στην κανονική προβολή για το MY CAR, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsVolvo On CallOn Call.

 Σημείωση

Το κουμπί SOS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Η λειτουργία SOS προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η πλημμελής χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.

Το κουμπί ON CALL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συμπ. της οδικής βοήθειας.

Ακύρωση μιας υπηρεσίας

Μπορείτε να διακόψετε μια υπηρεσία που έχει τεθεί σε λειτουργία εντός 10 δευτερολέπτων με ένα πάτημα στο κουμπί EXIT.

Ρυθμίσεις

Πιθανές επιλογές και ρυθμίσεις στο σύστημα του μενού.

  • Key lock - μπορείτε να επιλέξετε πότε τα κουμπιά SOS και ON CALL θα ενεργοποιούνται. Η λειτουργία σημαίνει ότι τα κουμπιά ενεργοποιούνται μόνο αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στη θέση I ή II, ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
  • Activate service - χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή και να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η κατάσταση "Ενεργοποίηση συνδρομής" δείχνει ότι το σύστημα VOC πρέπει να ενεργοποιηθεί στο συνεργείο Volvo της περιοχής σας για να μπορέσετε να εγγραφείτε για τη συνδρομή.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;