Καταχώρηση μιας συσκευής Bluetooth®

Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν δύο συσκευές Bluetooth® συνδεδεμένες ταυτόχρονα. Ένα τηλέφωνο και μια συσκευή πολυμέσων, μεταξύ των οποίων μπορείτε να μετακινείστε εναλλάξ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ακούτε streaming αρχεία ήχου. Μπορείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο του κινητού τηλεφώνου.

Μπορούν να καταχωρηθούν έως 15 συσκευές Bluetooth®. Η καταχώριση πραγματοποιείται μία φορά για κάθε συσκευή. Μετά την εγγραφή η συσκευή δεν χρειάζεται πλέον να είναι ορατή/αναζητήσιμη, αλλά μόνο να έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth®.

 Σημείωση

Εάν το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ενημερώθηκε τότε είναι πιθανόν η καταχώριση του τηλεφώνου να διακοπεί. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το τηλέφωνο, βλ. Αφαίρεση συσκευής Bluetooth® και στη συνέχεια επανασυνδέστε το.

Η σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους ανάλογα εάν είχε ήδη συνδεθεί ή όχι. Οι επιλογές σύνδεσης παρακάτω προϋποθέτουν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η συσκευή συνδέεται (καταχωρείται) και ότι δεν υπάρχει άλλη συνδεδεμένη συσκευή. Οι επιλογές σύνδεσης δείχνουν τη σύνδεση ενός τηλεφώνου. Η σύνδεση μιας συσκευής (πολυ)μέσων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, παρότι αρχίζει από την κύρια πηγή MEDIA.

Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι σύνδεσης συσκευών, είτε με αναζήτηση της εξωτερικής συσκευής από το αυτοκίνητο είτε με αναζήτηση του αυτοκινήτου από την εξωτερική συσκευή. Εάν δεν λειτουργεί η μία επιλογή, μπορείτε να δοκιμάσετε την άλλη.

Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή για το τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί TEL στην κεντρική κονσόλα.

P3-1346-x60-TEL normal view
Παράδειγμα κανονικής προβολής για το τηλέφωνο.

Εναλλακτική 1 - αναζήτηση της εξωτερικής συσκευής μέσω του συστήματος μενού του αυτοκινήτου

Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι αναζητήσιμη/ορατή μέσω Bluetooth®, ανατρέξτε το εγχειρίδιο της εξωτερικής συσκευής ή στη διεύθυνση www.volvocars.com.
Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Search new phone (για τη συσκευή (πολυ)μέσων Search new device).
Το αυτοκίνητο θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές Bluetooth®, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.
Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth® που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα, πατήστε το OK/MENU.
Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτοκίνητο ταιριάζει με αυτόν στην εξωτερική συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Αποδοχή και στα δύο σημεία.
Επιλέξτε αποδοχή ή απόρριψη στις αντίστοιχες επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα στο τηλέφωνο.
Η εξωτερική συσκευή είναι πλέον συνδεδεμένη.

Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, πατήστε EXIT και συνδέστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην Εναλλακτική 2.

Εναλλακτική 2 - Αναζητήστε το αυτοκίνητο με τη λειτουργία Bluetooth® της εξωτερικής συσκευής.

Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU, επιλέξτε Make car discoverable και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Αναζήτηση για συσκευές Bluetooth® με την εξωτερική συσκευή.
Η συσκευή θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές Bluetooth®, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.
Επιλέξτε το όνομα του αυτοκινήτου στην οθόνη της εξωτερικής συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτοκίνητο ταιριάζει με αυτόν στην εξωτερική συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Αποδοχή και στα δύο σημεία.
Επιλέξτε στο τηλέφωνο Αποδοχή ή Απόρριψη για τυχόν επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου.
Η εξωτερική συσκευή είναι πλέον συνδεδεμένη.

Όταν συνδεθεί η εξωτερική συσκευή, το όνομα Bluetooth® της εξωτερικής συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη του αυτοκινήτου και μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή από το αυτοκίνητο.