Έκτακτη επισκευή ελαστικού - χειρισμός

Στεγανοποίηση διάτρησης με κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Έκτακτη επισκευή ελαστικού

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εξαρτημάτων, βλ. Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - επισκόπηση.

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο και ανάψτε τα αλάρμ, αν πρόκειται να στεγανοποιήσετε το ελαστικό σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

Αν η διάτρηση προκλήθηκε από καρφί ή παρόμοιο αντικείμενο, αφήστε στο πάνω στο ελαστικό. Βοηθά στην στεγανοποίηση της τρύπας.

Αποκολλήστε την ετικέτα για την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα (που βρίσκεται στη μία πλευρά του συμπιεστή) και κολλήστε την στο τιμόνι. Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h (50 mph) μετά από επισκευή με το κιτ επισκευής ελαστικού έκτακτης ανάγκης.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 και βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
Ξεβιδώστε το πορτοκαλί καπάκι από τον συμπιεστή και ξεβιδώστε τον φελλό από τη φιάλη.

 Σημείωση

Μην ανοίγετε τη στεγανοποίηση της φιάλης μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε. Η στεγανοποίηση ανοίγει αυτόματα όταν βιδώνετε τη φιάλη.
Βιδώστε τη φιάλη στο κάτω μέρος της υποδοχής φιάλης.
Η φιάλη και η υποδοχή φιάλης διαθέτουν αντίστροφη ασφάλεια που αποτρέπει τη διαρροή του στεγανοποιητικού. Όταν η φιάλη είναι βιδωμένη, δεν μπορεί να ξεβιδωθεί από την υποδοχή της φιάλης. Η αφαίρεση της φιάλης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργείο, η Volvo συνιστά σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Το στεγανοποιητικό υγρό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, εάν έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.

 Προειδοποίηση

Μην ξεβιδώνετε τη φιάλη. Η φιάλη διαθέτει ένα ασφαλιστικό μάνδαλο αναστροφής για την αποτροπή διαρροής.

Ξεβιδώστε το καπάκι του ελαστικού.

Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα μείωσης της πίεσης στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα είναι βιδωμένη μέχρι τέρμα, και βιδώστε το στόμιο της βαλβίδας εύκαμπτου σωλήνα αέρα μέχρι κάτω στη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στον πλησιέστερο ρευματοδότη 12 V και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται κανείς από τους ρευματοδότες 12 V όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή γυρνώντας το διακόπτη στη θέση I.

 Προειδοποίηση

Μη στέκεστε ποτέ κοντά στο ελαστικό όταν ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση ρωγμών ή ανομοιομορφίας στο ελαστικό, πρέπει να απενεργοποιήσετε το συμπιεστή αμέσως. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.

 Σημείωση

Όταν ο συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί, η πίεση μπορεί να αυξηθεί έως και 6 bar αλλά θα μειωθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου.
Φουσκώστε το ελαστικό επί 7 λεπτά.

 Σημαντικό

Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από 10 λεπτά.
Απενεργοποιήστε το συμπιεστή για να ελέγξετε την πίεση στο μανόμετρο. Η ελάχιστη πίεση είναι 1,8 bar και η μέγιστη 3,5 bar. (Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, εάν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.)

 Προειδοποίηση

Εάν η πίεση των είναι κάτω από 1,8 bar, τότε η οπή στο ελαστικό είναι πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.
Θέστε εκτός λειτουργίας τον συμπιεστή και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο.

Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από τη βαλβίδα αέρα του ελαστικού και επανατοποθετήστε το καπάκι στο ελαστικό.

Τοποθετήστε την προστατευτική τάπα στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα για να αποφευχθεί η διαρροή του εναπομείναντος στεγανοποιητικού υγρού.
Οδηγήστε το συντομότερο δυνατό τουλάχιστον για 3 km με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 80 km/h (50 mph), για να μπορέσει το στεγανοποιητικό υγρό να στεγανοποιήσει καλά το ελαστικό.

 Σημείωση

Όταν το ελαστικό αρχίσει να περιστρέφεται, θα εξέρχεται στεγανοποιητικό υγρό από το σημείο της διάτρησης.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν στέκεται κανείς κοντά στο αυτοκίνητο, για να μην πιτσιλιστεί από το στεγανοποιητικό υγρό όταν το αυτοκίνητο ξεκινά. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα.

Επακόλουθη επιθεώρηση:

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στη βαλβίδα αέρα του ελαστικού ξανά και ελέγξτε την πίεση ελαστικών με το μανόμετρο, βλ. Έκτακτη επισκευή ελαστικού - επανέλεγχος.