Επιθεώρηση και σέρβις του συστήματος αερίου κίνησης*1

Το σύστημα για το αέριο κίνησης πρέπει να επιθεωρείται τακτικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Το αέριο βρίσκεται υπό υψηλή πίεση. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να ρυθμίσετε το σύστημα αερίου ή τα συστατικά του μέρη εσείς οι ίδιοι - υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει για την έκδοση του μοντέλου Bi-Fuel.