Διαδικτυακός χάρτης1 - χειρισμός

Προχωρήστε ως εξής για να ενεργοποιηθεί ο διαδικτυακός χάρτης και να προγραμματίσετε το ταξίδι σας ώστε, στη συνέχεια, να καθοδηγηθείτε στο συγκεκριμένο προορισμό.

Για το βασικό χειρισμό, διαβάστε χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού . Πιο λεπτομερείς περιγραφές παρατίθενται στην εκάστοτε αντίστοιχη ενότητα. Για εισαγωγή και αναζήτηση στο διαδικτυακό χάρτη, χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων και το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό χάρτη, το αυτοκίνητο πρέπει πρώτα να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
Ενεργοποιήστε τον διαδικτυακό χάρτη πατώντας το κουμπί NAV στην κεντρική κονσόλα.
Αποδεχθείτε τον διαμοιρασμό της θέσης του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Ο διαδικτυακός χάρτης δεν λειτουργία χωρίς αποδοχή.

Για να απενεργοποιήσετε τον διαμοιρασμό, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU, επιλέξτε Settings και αποεπιλέξτε την επιλογή Διαμοιρασμός θέσης.

Επιλέξτε επιλογές διαδρομής (π.χ. τύπος δρόμου, σήραγγες, πορθμεία).
Επιλέξτε επιλογές χάρτη (π.χ. πλήρη οθόνη, τύπος χάρτη, πληροφορίες θέσης).
Η θέση του αυτοκινήτου εμφανίζεται στο διαδικτυακό χάρτη με πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI).

Εμφάνιση διαδρομής

Εμφανίστε την επισκόπηση χάρτη της διαδρομής, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteMap of remaining route.

Εμφανίστε λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής.

Αλλαγή προορισμού

Για να αλλάξετε προορισμό: εισάγετε προορισμό.

Ακύρωση/συνέχιση καθοδήγησης

Στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Cancel/Resume guidance.

Αλλαγή κατόχου αυτοκινήτου

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία χρήστη και τις ρυθμίσεις συστήματος και στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, βλ. Αλλαγή κατόχου.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.