Έκτακτη επισκευή ελαστικού - επανέλεγχος

Όταν ένα ελαστικό έχει στεγανοποιηθεί με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), πρέπει να ελεγχθεί ξανά μετά από οδήγηση 3 χιλιομέτρων περίπου.

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Βγάλτε τη συσκευή στεγανοποίησης ελαστικού. Ο συμπιεστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Ξεβιδώστε το καπάκι του ελαστικού.

Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και βιδώστε το στόμιο της βαλβίδας μέχρι κάτω στη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.

Δείτε την πίεση του ελαστικού στο μανόμετρο.

  • Αν η πίεση του ελαστικού είναι χαμηλότερη από 1,3 bar1, τότε το ελαστικό δεν έχει στεγανοποιηθεί σωστά. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Απευθυνθείτε σε βουλκανιζατέρ.
  • Εάν η πίεση του ελαστικού είναι υψηλότερη από 1,3 bar1, πρέπει να φουσκώσετε το ελαστικό έως την καθορισμένη πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.
  • Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης εάν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

Αν το ελαστικό χρειάζεται φούσκωμα:

  1. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στον πλησιέστερο ρευματοδότη 12 V και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
  2. Θέστε τον συμπιεστή σε λειτουργία και φουσκώστε το ελαστικό μέχρι την πίεση που αναγράφεται στον πίνακα πιέσεων ελαστικών.
  3. Απενεργοποιήστε το συμπιεστή.

Αφαιρέστε τη συσκευή στεγανοποίησης ελαστικού, τοποθετήστε την προστατευτική τάπα στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και διπλώστε τον σωλήνα μέσα στο κουτί.

Τοποθετήστε το TMK στο χώρο αποσκευών.

 Προειδοποίηση

Μην ξεβιδώνετε τη φιάλη. Η φιάλη διαθέτει ένα ασφαλιστικό μάνδαλο αναστροφής για την αποτροπή διαρροής.
Επανατοποθετήστε το καπάκι στο ελαστικό.

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

 Σημείωση

Μετά τη χρήση, πρέπει να αντικαταστήσετε τη φιάλη στεγανοποιητικού υγρού και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα. Η Volvo συνιστά αυτή η αντικατάσταση να πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.

Η Volvo συνιστά να οδηγήσετε το αυτοκίνητο μέχρι το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για να αντικαταστήσετε/επισκευάσετε το ελαστικό που έχει υποστεί ζημιά. Ενημερώστε τους τεχνικούς στο συνεργείο ότι το ελαστικό περιέχει στεγανοποιητικό υγρό.

 Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπερβαίνετε τα 80 km/h (50 mph) μετά από επισκευή του κιτ επισκευής ελαστικού έκτακτης ανάγκης. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επιθεώρηση του στεγανοποιημένου ελαστικού (η μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί είναι 200 km). Το προσωπικό του συνεργείου μπορεί να αξιολογήσει εάν το ελαστικό μπορεί να επιδιορθωθεί ή εάν πρέπει να αντικατασταθεί.
  1. 1 1 bar = 100 kPa.