Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - φούσκωμα των ελαστικών

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή που υπάρχει στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.
Ο συμπιεστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 και βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
Ξεβιδώστε το καπάκι του ελαστικού και βιδώστε το στόμιο της βαλβίδας του εύκαμπτου σωλήνα αέρα μέχρι κάτω στη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.
Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στον πλησιέστερο ρευματοδότη 12 V και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

 Προειδοποίηση

Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή γυρνώντας το διακόπτη στη θέση I.

 Σημαντικό

Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από 10 λεπτά.

Φουσκώστε το ελαστικό στην καθορισμένη πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών. Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

Απενεργοποιήστε το συμπιεστή. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο.
Επανατοποθετήστε το καπάκι στο ελαστικό.