Τηλεχειριστήριο-κλειδί - αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία1 για το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.

Η μπαταρία για το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αντικατασταθεί αν:

  • ανάψει η πληροφοριακή λυχνία στον πίνακα οργάνων και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Εξασθενημένη μπαταρία κλειδιού αυτοκινήτου Βλ. εγχειρίδιο

και/ή

  • οι κλειδαριές δεν αποκρίνονται κατ' επανάληψη στα σήματα από το τηλεχειριστήριο-κλειδί σε απόσταση 20 μέτρων από το αυτοκίνητο.
p3007 Nycke batteribyte 1
p3007 Nyckel batteribyte 2
P3-720 Batteribyte på fjärrnyckel 3/3

Άνοιγμα

Ikon grå fyrkant 1

Ikon röd pil 1 Σύρετε την ελατηριωτή ασφάλεια στο πλάι.

Ikon röd pil 2 Ταυτόχρονα, τραβήξτε ταυτόχρονα το κλειδί προς τα πίσω.
Ikon grå fyrkant 2

Ikon röd pil 3 Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με μύτη 3 mm στην οπή πίσω από την ελατηριωτή ασφάλεια και ανασηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

 Σημείωση

Γυρίστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί με τα κουμπιά προς τα πάνω για να μη σας πέσουν οι μπαταρίες όταν το ανοίξετε.

 Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις καινούργιες μπαταρίες και τις επιφάνειες επαφής τους με τα δάχτυλά σας, διότι μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Ikon grå fyrkant 3

Προσέξτε τη φορά τοποθέτησης της μπαταρίας(-ιών) στο εσωτερικό του καλύμματος, όσον αφορά στη θετική (+) και την αρνητική () πλευρά.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί (μία μπαταρία)

  1. Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία.
  2. Τοποθετήστε καινούργια μπαταρία με τη θετική (+) πλευρά προς τα κάτω.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC* (δύο μπαταρίες)

  1. Αφαιρέστε προσεκτικά τις μπαταρίες.
  2. Πρώτα τοποθετήστε καινούργια μπαταρία με τη θετική (+) πλευρά προς τα πάνω.
  3. Τοποθετήστε το πλαστικό ένθεμα ανάμεσα και, τέλος, τοποθετήστε τη δεύτερη καινούργια μπαταρία με τη θετική (+) πλευρά προς τα κάτω.

Τύπος μπαταρίας

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες τύπου CR2430, 3V - μία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, δύο στο τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά οι μπαταρίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο τηλεχειριστήριο-κλειδί/PCC να πληρούν το UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Οι εργοστασιακές μπαταρίες ή οι μπαταρίες που αντικαθιστώνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Συναρμολόγηση

Πιέστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στη θέση του.
Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με την πλευρά στην οποία υπάρχει η υποδοχή στραμμένη προς τα πάνω και σπρώξτε το κλειδί μέσα στην υποδοχή του.
Πιέστε ελαφρά το κλειδί. Θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ" όταν το κλειδί ασφαλίσει στη θέση του.

 Σημαντικό

Φροντίστε οι αποφορτισμένες μπαταρίες να απορριφθούν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
  1. 1 Το τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC περιέχει δύο μπαταρίες.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.